| Autor: mikolaj

Dzierżawa nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wydłużono okres trwania umowy dzierżawy do 10 lat

W dniu 9 lutego 2015 r. decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych doszło do zmiany zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Dzierżawa nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wydłużono okres trwania umowy dzierżawy do 10 lat

Dzierżawa nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika.

Przypadki w których może nastąpić przedłużenie okresu trwania umowy są następujące:
  • dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłużenie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i zachowanie płynności finansowej gospodarstwa;
  • dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim działalność gospodarczą;
  • przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich;
  • przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieruchomości tej nie można podzielić ze względów gospodarczych;
  • przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji).
Pełna treść obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (nr 08/2015) jest dostępna na stronie internetowej ANR.

Już od trzech lat Agencja konsekwentnie zwiększa areał i liczbę nowo zawieranych umów dzierżawy. O ile w 2011 roku powierzchnia nowych dzierżaw wyniosła 11 tys. ha to w roku 2014 było to już 56 tys. ha., najwięcej w województwie zachodniopomorskim – 10,6 tys. ha.

Wzrost tej formy zagospodarowania nieruchomości wynika z polityki Agencji, która wydzierżawia grunty, które nie mogą być szybko wystawione na sprzedaż. Dzięki temu grunty są wykorzystywane rolniczo, zmniejsza się liczba niezagospodarowanych gruntów, czynsz dzierżawny jest systematycznie płacony, a przede wszystkim likwidowane jest zjawisko bezumownych użytkowników państwowych gruntów.

Obecnie w dzierżawie jest 1,09 mln ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, głównie na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.


 


Tagi:
źródło: