| Autor: redakcja6

Główny Inspektor Sanitarny ws. badań wody pitnej

W związku z wystosowanym przez samorząd rolniczy wnioskiem do Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie, w dniu 22 czerwca 2017 r. do Biura KRIR wpłynęło pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej sprawie.

Główny Inspektor Sanitarny ws. badań wody pitnej

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Na wstępie należy podkreślić, iż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody oznacza prowadzenie działań, które mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego na każdym etapie dostawy wody, czyli „od ujęcia do kranu", przez poszczególne podmioty występujące w systemie, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wymagania dotyczące, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które implementuje do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z §4 ww. rozporządzenia określone w nim wymagania dotyczą m. in. wody:
1) pobieranej z urządzeń wodociągowych;
2) pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących co najmniej 50 osób lub dostarczających co najmniej średnio 10 m3 wody na dobę;
3) pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej;
4) pobieranej z punktów czerpalnych wody wykorzystywanej w produkcji łub obrocie żywnością;
5) pobieranej z cystern lub zbiorników.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiada za jakość wody w urządzeniach wodociągowych zdefiniowanych w art. 2 pkt 16 powyższej ustawy, tj. do zaworu głównego. Natomiast jak wskazano w art. 5 ust. 2 ww. ustawy „Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie".
 
Zgodnie, bowiem z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie m.in. spełnienia wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, czy też zaopatrzenia w wodę. Należy jednocześnie nadmienić, że właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek dokonywania w okresie użytkowania obiektu budowlanego przeglądów technicznych, budynków i budowli. Stanowi o tym art. 62 ww. ustawy, który dodatkowo określa rodzaje okresowych kontroli dla budynków, elementów budynków, budowli i instalacji w budynkach. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej — m. in. co najmniej raz w roku - polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 
Należy jednocześnie podkreślić, iż wskazane powyżej obowiązki właścicieli/zarządców obiektów budowlanych są niezależne od rodzaju prowadzonej działalności.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!