KRIR: Konieczne jest opracowanie nowej metody do szacowania strat spowodowanych przez suszę

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

KRIR: Konieczne jest opracowanie nowej metody do szacowania strat spowodowanych przez suszę

Klimatyczny bilans wodny

W ocenie KRIR określenie wartości klimatycznego bilansu wodnego (kbw) powinno obejmować także uprawy kukurydzy na ziarno i na zielonkę na glebach najniższej kategorii. Kukurydza na tych glebach jest uprawiana przez rolników z konieczności, gdyż najczęściej nie dysponują oni lepszymi stanowiskami. Kukurydza stanowi bazę paszową dla utrzymywanych zwierząt.

Określanie kbw dla upraw kukurydzy powinno następować bez rozróżniania na ziarno, czy zielonkę. Wartości te są bardzo zbliżone, tymczasem bardzo często w warunkach suszy rolnik nie może jednoznacznie wskazać, jakie będzie ostatecznie przeznaczenie uprawy.

Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego należy określić wartości kbw dla trwałych użytków zielonych.

Dodatkowo, samorząd rolniczy wnioskuje o odniesienie wartości klimatycznego bilansu wodnego do kategorii bonitacyjnej gleb przyjmowanej do celów podatkowych. Zarówno poszkodowani rolnicy jak i członkowie komisji szacujących szkody najczęściej nie dysponują informacją, do której kategorii przyjmowanej przez System Monitoringu Suszy Rolniczej zaliczyć daną uprawę. Tymczasem dane o klasyfikacji bonitacyjnej są powszechnie dostępne. Alternatywnie KRIR wnioskowała o opracowanie tabeli zamiany klasyfikacji bonitacyjnej na kategorie, którymi posługuje się Monitoring.

Ponadto, zwraca się także uwagę, że tabela, stanowiąca załącznik do rozporządzenia pomija wartość kbw dla zbóż ozimych na I kategorii gleby w piątym okresie raportowania.

Samorząd rolniczy wskazuje również, że dotychczas wartości klimatycznego bilansu wodnego nie odzwierciedlały sytuacji w poszczególnych regionach. Zdarzały się przypadki że suszę i jej skutki były widoczne, a wartości klimatycznego bilansu wodnego temu przeczyły. Decyzję w sprawie wystąpienia suszy powinien podejmować Wójt powołując Komisję do spraw szacowania szkód.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się niewystarczające opracowanie samych nowych wartości kbw, a opracowanie nowej metody wykorzystywanej przy szacowaniu strat spowodowanych przez suszę.Tagi:
źródło: