| Autor: redakcja1

MRiRW w sprawie niedochodzenia roszczeń odszkodowawczych

W zakresie stosowania kar umownych przez instytucje kontraktujące na terenach dotkniętych suszą, w świetle przepisów prawa cywilnego, organ administracji publicznej, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie ma możliwości prawnego wpływu na realizację takich umów. W przypadku sporu stron odnośnie do stosowania postanowień takich umów, właściwy do jego rozstrzygnięcia jest sąd cywilny.

MRiRW w sprawie niedochodzenia roszczeń odszkodowawczych
Mając na uwadze trudna sytuację rolników dotkniętych suszą, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się z apelem do przedsiębiorców, z którymi rolnicy zawarli umowy, o niedochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym niestosowanie kar umownych, z tytułu niedostarczenia przez rolników wymaganych ilości produktów rolnych, jeżeli z przyczyn niezależnych od rolników nie mogli oni w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań albo o umożliwienie rozliczenia umowy w inny sposób, np. poprzez rozliczenie innym towarem czy też przeniesienie niedostarczonej ilości na zbiory 2019 r.
 
Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaapelował do producentów rolnych, aby zawierali z odbiorcami swoich produktów rolnych umowy kontraktacji, które najbardziej odpowiadają specyfice prowadzonej przez rolników działalności, zamiast innych umów cywilno-prawnych.
 
Wzór przykładowej umowy kontraktacji, opracowany przez specjalnie powołaną grupę roboczą, w skład której weszli przedstawiciele plantatorów owoców, przetwórców, firm skupujących, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Wzór umowy ma charakter uniwersalny - może być zastosowany do wszystkich  produktów rolnych. Zawiera on postanowienia regulujące stosunki między stronami w zakresie m.in. jakości produktów rolnych, warunków realizacji umowy i terminów dostaw, procedury płatności, kar umownych oraz siły wyższej takiej jak np.: niekorzystne warunki pogodowe niebędące klęskami żywiołowymi. W takim przypadku strony nie ponosiłyby odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!