| Autor: redakcja1

MRiRW w sprawie pomocy producentom ziemniaków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nabór wniosków o pomoc w ramach instrumentu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zakończył się 7 października 2020 r.

MRiRW w sprawie pomocy producentom ziemniaków
Wsparcie w ramach zakończonego naboru miało formę nadzwyczajnej, jednorazowej zryczałtowanej pomocy finansowej w wybranych sektorach, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467).
 
Podstawą do opracowania założeń dotyczących wsparcia były wytyczne zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie(UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.6.2020, str. 1). Zgodnie z rozporządzeniem (UE)2020/872, wsparcie ma zaradzić problemom związanym z płynnością ,które zagrażają ciągłości działalności rolników w danym sektorze. Wsparcie powinno być przyznawane na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, które mogą obejmować sektory produkcyjne, rodzaje rolnictwa, struktury gospodarstw, rodzaje wprowadzania produktów rolnych do obrotu czy liczbę zatrudnionych pracowników sezonowych.
 
Biorąc pod uwagę wysokość strat w poszczególnych sektorach produkcji rolnej, jak również ograniczony budżet na realizację przedmiotowego wsparcia, pomoc została skierowana dla rolników indywidualnych prowadzących działalność w obszarze sektorów, w których zidentyfikowano największe potrzeby w zakresie natychmiastowego wsparcia, którego celem jest rekompensata przynajmniej części strat, jakie rolnicy ponieśli w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Wobec powyższego pomoc jest udzielana w sektorze wołowiny, mleka, wieprzowiny, drobiu, kóz, owiec oraz roślin ozdobnych pod osłonami grzewczymi.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: