MŚ w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta: muflona, kormorana, żurawia, gęsi i czaple

Właściciel lub użytkownik mienia przewidując możliwość wyrządzenia szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, w pierwszej kolejności sam powinien podjąć stosowne czynności, zmierzające do uniknięcia szkody lub zminimalizowania jej rozmiarów.

MŚ w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta: muflona, kormorana, żurawia, gęsi i czaple
Liczebność populacji muflona w skali kraju wynosi zgodnie z Rocznikiem Statystycznym GUS Leśnictwo 2017 — 3354 osobników. W związku ze stosunkowo niską liczebnością tego gatunku szkody wyrządzane przez muflona w skali całego kraju nie są tak znaczące i powszechne jak szkody wyrządzane przez pozostałe główne gatunki zwierząt łownych, za które wypłacane jest odszkodowanie. Należy także zauważyć, że szkody wyrządzane przez muflony w uprawach rolnych nie były przedmiotem indywidualnych skarg składanych do Ministerstwa Środowiska.
 
Gatunki ptaków spotykane w Polsce są chronione na mocy prawa międzynarodowego. Wymienione są w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia), gdzie część gatunków (w tym żuraw Grus grus) występuje w załączniku I, dotyczącym gatunków objętych szczególną ochroną. Również w prawie krajowym ochroną objęte są wszystkie gatunki ptaków. Podstawą są dwa rozporządzenia - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), obejmujące ogromną większość (434 gatunki) gatunków ptaków (w tym: kormorana Phalacrocorax carbo, żurawia Grus grus, wszystkie spotykane w Polsce gatunki łabędzi i czapli, a także niezwykle rzadkie gęsi: krótkodziobą Anser brachyrhynchus i małą Anser erythropus) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, obejmujące łowne gatunki ptaków (13 gatunków, w tym powszechnie i pospolicie spotykane gęsi: gęgawę, zbożową i białoczelną). Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.), Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry.
 
Według obecnie obowiązującego w Polsce ustawodawstwa, ptaki objęte ochroną gatunkową nie figurują na liście gatunków wymienionych w art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, a więc za szkody wyrządzone przez którykolwiek gatunek ptaka objętego ochroną gatunkową nie przysługuje ustawowe odszkodowanie ze Skarbu Państwa. Drogą do uzyskania odszkodowania za powstałe w wyniku żerowania ptaków szkody może być natomiast powództwo cywilne. Ponadto, z uwagi na biologię ptaków, jak również ich dużą mobilność, trudno byłoby wyodrębnić szkody powodowane przez te gatunki. Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody odpowiedzialność Skarbu Państwa nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy udowodnić. Specyfika szkód powodowanych przez żerowanie ptaków jest inna niż szkód gatunków wymienionych w art. 126 ustawy o ochronie przyrody. Szkody spowodowane przez bobra (np. ścięte drzewa, teren zalany w wyniku spiętrzenia wód przez tamę), wilka czy rysia (np. zagryzione zwierzęta gospodarskie) są stosunkowo trwałe, a ich skutki i zakres można ocenić nawet po upływie kilku-kilkunastu dni.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: