Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10
Na co można składać wnioski
 
Pomoc na realizację operacji w ramach działania "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej", o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni  i nie dłużej niż 30 dni w roku, w którym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, za który to okres nie została przyznana pomoc w ramach przedmiotowego działania.
 
Kto może składać wnioski
 
Armator statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany statku rybackiego na inny i którego długość całkowita wynosi:
  • poniżej 12 m;
  • od 12 m do 24 m - jeżeli armator statku rybackiego, na który ubiega się o rekompensatę, w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o rekompensatę w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek rybacki posiadał przyznane kwoty połowowe co najmniej dwóch gatunków organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową, w tym dorsza z podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 30 mln złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.
 
Niezbędne dokumenty
 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 
Inne ważne informacje
 
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą  Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
 
Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach
 
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Tagi:
źródło: