Odpowiedź na wniosek o przyspieszenie wypłaty za ekoschematy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich.

Odpowiedź na wniosek o przyspieszenie wypłaty za ekoschematy
Niemniej jednak, zgodnie z art. 44 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116, państwa członkowskie zapewniają, aby płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach II filaru dokonywane były najwcześniej dnia 1 grudnia i nie później niż dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jednocześnie państwa członkowskie mogą przed dniem 1 grudnia, ale nie wcześniej niż 16 października wypłacać zaliczki z tytułu ww. płatności.

W związku z powyższym od 16 października do 30 listopada 2023 r., na postawie rozporządzenia w sprawie zaliczek za 2023 r., wypłacane były zaliczki w ramach podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnych, płatności dla młodych rolników oraz płatności związanych z produkcją. Wypłata zaliczek zakończyła się z dniem 30 listopada 2023 r. Natomiast od 1 grudnia 2023 r. realizowane są płatności końcowe. Płatności wypłacane są sukcesywnie i dokładane są wszelkie starania, aby ich realizacja przebiegała sprawnie.

Odnośnie wypłaty płatności w ramach ekoschematów, poinformowano, że rozpocznie się ona niezwłocznie po otrzymaniu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) stabilnych, zweryfikowanych danych w zakresie powierzchni i liczby zwierząt kwalifikującej się do wsparcia oraz określeniu wysokości stawek tych płatności w drodze rozporządzenia.


Tagi:
źródło: