PE chce bronić rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

Komisja Europejska powinna podjąć kroki przeciw nieuczciwym praktykom handlowym (NPH) w sektorze spożywczym i zaproponować przepisy, które zapewnią uczciwe i przejrzyste relacje między producentami żywności, dostawcami i dystrybutorami - uważają posłowie. Na poniedziałek zaplanowano debatę w tej sprawie, rezolucja nieustawodawcza będzie głosowana we wtorek.

PE chce bronić rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

Parlamentarna komisja rynku wewnętrznego uważa, że nowe przepisy powinny być odpowiedzią na obowiązujący od kilku lat "nowy paradygmat gospodarczy". Polega on, zdaniem posłów, na tym, że sprzedaż detaliczna olbrzymiej ilości żywności oraz dostęp dostawców do punktów sprzedaży (który staje się przedmiotem ostrej konkurencji między nimi) jest de facto kontrolowany przez supermarkety. Jednocześnie, uważają posłowie, praktyki handlowe supermarketów przenoszą nadmierne ryzyko na dostawców.

Posłowie uważają, że należy zapewnić równowagę między dochodami a wpływami w łańcuchu dostaw żywności. Zauważają, że sprzedaż poniżej kosztów produkcji i poważne nadużycie, jakim jest sprzedaż przez wielkie sieci handlowe w ramach kampanii reklamowych produktów żywnościowych takich jak nabiał, owoce i warzywa po niższej cenie, zagraża długoterminowej zrównoważonej produkcji tych produktów w UE. NPH skutkują też nadmierną produkcją i marnotrawieniem żywności.

Posłowie są też zdania, że nieuczciwe praktyki w handlu żywnością mogą prowadzić do nadmiernych kosztów i niższych niż oczekiwane przychodów dla przedsiębiorców o słabszej sile przetargowej (99,1% przedsiębiorstw w sektorze produktów spożywczych i napojów stanowią MŚP i mikroprzedsiębiorstwa) co może mieć negatywny wpływ na całą gospodarkę UE. NPH uderzają w konsumentów końcowych ograniczając wybór produktów i dostęp do nowych i innowacyjnych towarów.

Wśród NPH zgłaszanych organom kontrolnym przez podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw produktów spożywczych wymieniane są na przykład opóźnienia w płatnościach; ograniczenia w dostępie do rynku; jednostronne zmiany postanowień umowy z mocą wsteczną; nagłe i nieuzasadnione zerwanie umowy; nieuczciwe przeniesienie ryzyka handlowego; pobieranie opłat za fikcyjne usługi; odmowa zawarcia umowy w formie pisemnej; przenoszenie kosztów promowania towarów w obszarach sprzedaży oraz kosztów transportu i magazynowania na dostawców.

W Unii funkcjonują już przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE), nie ma przepisów mających na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw na rynku rolno-spożywczym. NPH jedynie częściowo są objęte prawem konkurencji.Tagi:
źródło: