| Autor: redakcja1

Pierwsze posiedzenie Senatu w 2015 r. Zmiany w ustawie o biokomponentach, rybołówstwie morskim i organizacji rynku mleka

Późnym popołudniem 9 stycznia 2015 r. zakończyły się dwudniowe obrady Senatu. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Izba z 9 poprawkami przyjęła ustawę budżetową na 2015 r. Senatorowie rozpatrzyli ponadto 7 ustaw, do 4 z nich wprowadzili poprawki, zdecydowali też o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw.

Pierwsze posiedzenie Senatu w 2015 r. Zmiany w ustawie o biokomponentach, rybołówstwie morskim i organizacji rynku mleka
Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 

Ustawa zakłada monitorowanie stanu zwierząt laboratoryjnych. W tym celu zobowiązuje hodowców, dostawców i użytkowników do zapewnienia zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej. Nakłada też wymóg, zgodnie z którym wykorzystywane do badań zwierzęta mają być utrzymywane w warunkach odpowiednich dla ich gatunku, a zastosowane metody badawcze ograniczają do minimum lub eliminują ból, cierpienie i przedłużający się stres. Jeśli lekarz weterynarii stwierdzi nieprawidłowości dotyczące wykorzystania zwierząt, może doprowadzić do cofnięcia zgody na przeprowadzenie doświadczenia. O ile niedopatrzenia nie zostaną naprawione w wyznaczonym terminie, użytkownik zwierząt (a także ich hodowca lub dostawca) straci pozwolenie na działalność. Dla zapewnienia realizacji ustawy wprowadzono przepisy karne i kary administracyjne.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa wprowadza zmiany, które sprowadzają się do zmian definicji np. „uznanego systemu certyfikacji”, "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów zatwierdzonych przez KE. Do ustawy  dodano też przepisy precyzujące poszczególne kryteria, które powinny spełniać biokomponenty, a które składają się na kryteria zrównoważonego rozwoju. Zmiany zostają również wprowadzone do Prawa energetycznego, a mianowicie minister gospodarki zostaje zobowiązany do udostępnienia każdemu informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i energetycznych wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

Ustawa o rybołówstwie morskim

Rozszerzona zostaje definicja rybołówstwa morskiego. Dotychczas był to połów organizmów morskich do celów zarobkowych. Obecnie czynności te mają zostać nazwane rybołówstwem komercyjnym, a szersze pojęcie rybołówstwa morskiego obejmie także połowy rekreacyjne, dokonywane dla celów naukowych lub szkoleniowych oraz  zarybianie. Połowy komercyjne będą mogły być prowadzone wyłącznie przez statki rybackie wpisane do rejestru, mające licencję i zezwolenie połowowe. Wpisy będą następowały w drodze decyzji administracyjnej, a za rejestr ma być odpowiedzialny minister ds.  rybołówstwa.

Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Nowelizacja zmniejsza ustawowe ograniczenia w dysponowaniu indywidualną kwotą mleczną w przypadku otrzymania kwoty z rezerwy krajowej - znosi zakaz zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed upływem dwóch lat od dnia wydania decyzji o jej przyznaniu. Nowela ma umożliwić lepsze wykorzystanie indywidualnych limitów i zminimalizować kary za nadprodukcję. Przewiduje także uchylenie przepisu zgodnie, z którym w przypadku zawarcia umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej, 5 % kwoty stanowiącej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy. Sprzedawane kwoty w całości będzie otrzymywał kupujący, a te, które już są w krajowej rezerwie, będą mogły być rozdzielone na producentów, którzy odkupili limity wcześniej.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!