Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 12 grudnia 2018 r. ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Na mocy nowelizacji z 30 do 100% zostaje podniesiony obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę. Uregulowana również zostaje sprzedaż rezerwowa prądu i gazu.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne
Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży rezerwowej nie obejmowały zagadnienia sprzedaży rezerwowej kompleksowo i ograniczone były wyłącznie do sprzedaży energii elektrycznej. W nowelizacji uregulowano również sprzedaż rezerwową paliwa gazowego. Dzięki temu, odbiorcy gazu ziemnego nie będą zagrożeni nagłym wstrzymaniem dostaw, w przypadku zaprzestania jego dostarczania przez aktualnego sprzedawcę.
 
Nowelizacja przewiduje modyfikację obowiązku sprzedaży przez przedsiębiorstwa energetyczne wytworzonej energii elektrycznej – przez jego podniesienie z 30 do 100 proc. Podniesienie tzw. obliga giełdowego do poziomu 100 proc., ma na celu poprawę przejrzystości na rynku, ograniczenie ewentualnych wzrostów cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, niewynikających z czynników fundamentalnych, a wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów. Jednocześnie prognozuje się zmniejszenie ryzyka istotnych wahań cen, dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii i ograniczeniu możliwości wpływania na cenę przez uczestników posiadających silną pozycję rynkową. Rozwiązanie to w perspektywie długoterminowej poprawi pozycję odbiorców na krajowym rynku energii elektrycznej.
 
W dokumencie zaproponowano ponadto zmiany, mające na celu zapewnienie spójności funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego z prawem unijnym. Dzięki temu możliwe będzie stosowanie przyjmowanych na gruncie Unii Europejskiej, tzw. Kodeksów Sieci – stanowiących środki zmierzające do budowy wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.
 
Ustawa nadaje decyzjom starosty, w zakresie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności, o których mowa w art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwoli na dokonywanie niezbędnych prac remontowych, konserwacyjnych czy usuwanie awarii. Zmiana wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości dostaw i zwiększenia bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej i przesyłowej.
 
Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Tagi:
źródło: