| Autor: redakcja1

Problemy z PEG-ami

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego (Kpk) Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Problemy z PEG-ami
Uzasadnione podejrzenie oznacza, że informacje bądź dane znajdujące się w posiadaniu organu pozwalają przypuszczać, że dana osoba popełniła przestępstwo. Jeżeli w wyniku analizy zostanie podjęta decyzja o skierowaniu sprawy do organów ścigania, należy (zgodnie z procedurą ARiMR) przygotować zawiadomienie o uzasadnionym podejrzenie popełnienia przestępstwa /wykroczenia. Niniejszy dokument jest przygotowany przy udziale radcy prawnego. Niemniej jednak, skierowanie sprawy do organów  ścigania należy wyłącznie do kompetencji Kierownika Biura Powiatowego/Dyrektora Oddziału Regionalnego/ Prezesa ARiMR i jest w każdym przypadku oceniane indywidualnie.
 
Ponadto, należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach  systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278) kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności nie stosuje się jeżeli wynosi ona nie więcej niż równowartość w złotych kwoty o której mowa w art. 97 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 tj. nie przekracza równości 100 euro na jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym.
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 640/2014 jeżeli różnica między całkowitym obszarem zatwierdzonym a całkowitym obszarem zgłoszonym do objęcia płatnością w ramach systemów pomocy bezpośredniej lub całkowitym obszarem zgłoszonym do objęcia płatnością w ramach środka wsparcia obszarowego jest mniejsza lub równa 0,1 ha, obszar zatwierdzony  uznaje się za równy obszarowi zgłoszonemu.
 
Wskazać  należy, iż wyżej wymienione mechanizmy pozwalają Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na odstąpienie od naliczenia  ewentualnych  sankcji za drobne przewinienia, a tym samym zaniechaniu kierowania spraw do organów ścigania. Należy zatem przypuszczać, że pojawiające się przypadki spraw, które zostały skierowane  do organów  ścigania  mogą  wynikać z innych przyczyn, nie zawsze związanych z zawyżeniem powierzchni uprawnionej do płatności.
 
Odnosząc się do sytuacji w woj. śląskim, na które powołuje się Pan Prezes w swoim piśmie, przekazuję informacje otrzymane z ARiMR, z których  wynika następujące.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!