| Autor: redakcja1

Propozycja KRIR ws. zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań

Krajowa Rada Izb Rolniczych opracowała propozycje dotyczące zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań.

Propozycja KRIR ws. zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań

W związku z tym:

 • Rolnik ma obowiązek zgłoszenia szkody do wójta/burmistrza/prezydenta miasta w ciągu 3 dni od zauważenia szkody.

 • Wójt w ciągu 7 dni wyznacza termin oględzin, wyznacza pracownika Gminy i powiadamia rolnika, właściwą izbę rolniczą, koło łowieckie, na którego terenie znajduje się szkoda.

 • Strony szacują szkodę i ustalają wartość poniesionej straty.

 • Jeśli wszystkie strony zgadzają się i podpisują protokół wtedy wójt w ciągu 7 dni występuje do wojewody o wypłatę odszkodowania.

 • Wojewoda w ciągu 14 dni wypłaca odszkodowanie z Funduszu Odszkodowawczego (ze środków budżetu państwa).

 • Jeżeli strony podczas szacowania nie dojdą do porozumienia i nie podpiszą protokołu wójt powołuje rzeczoznawcę, wyznacza termin ponownego szacowania szkody, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od pierwszego szacowania i powiadamia zainteresowane strony.

 • Lista rzeczoznawców prowadzona jest przez izbę rolniczą (Kwalifikacje rzeczoznawców do ustalenia).

 • Koszty dojazdu i pracy rzeczoznawcy pokrywane są przez strony (rolnika i Koło łowieckie) w równych częściach (stawki rzeczoznawcy do ustalenia).

 • Rzeczoznawca dokonuje oględzin szkody i określa wartość strat. Protokół rzeczoznawcy wysyłany jest do wojewody i stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania.

 • Wojewoda wypłaca odszkodowanie w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu – ewentualnie potrąca 50% kosztów rzeczoznawcy.

 • Odszkodowanie wypłacane jest z Funduszu Odszkodowawczego (ze środków budżetu państwa).

 • Wojewoda obciąża właściwe Koło łowieckie zwrotem 50% wypłaconego odszkodowania plus ewentualne koszty rzeczoznawcy (50%).

 • Jeżeli Koło łowieckie nie zapłaci w ciągu 14 dni wojewoda występuje do Polskiego Związku Łowieckiego o przejęcie zobowiązania koła łowieckiego.

 • PZŁ w drodze własnej egzekwuje od koła łowieckiego zapłaconą przez PZŁ należność.

Po wyczerpaniu tej procedury stronom przysługuje odwołanie do sądu.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!