| Autor: redakcja1

MRiRW ws. zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych na „Modernizację”

W związku z wystąpieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz odpowiedzią przekazaną przez Prezesa ANR resort rolnictwa przekazał wyjaśnienia w tej sprawie.

MRiRW ws. zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych na „Modernizację”
Poinformowano, że zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.), ustalając wielkość ekonomiczną, oraz powierzchnię gospodarstwa posiadanego przez rolnika w przypadku gruntów dzierżawionych z ZWRSP bierze się pod uwagę wyłącznie grunty dzierżawione na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 
Umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok, nie są, przedłużane, chyba ze z analizy wniosku dzierżawcy wynika, ze wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo. Do takich przypadków zaliczyć należy wnioski dzierżawców zamierzających uczestniczyć w programach finansowych albo współfinansowanych ze środków pomocowych.
 
W przypadku, gdy ogłoszenie przetargu nie zawiera zapisu informującego o tym, ze umowa nie będzie wydłużona lub jeżeli umowa dzierżawy podlegała wyłączeniu z niej 30% powierzchni użytków rolnych w myśl art. 4 i 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1382), a dzierżawca wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie, wydłużenie okresu dzierżawy może nastąpić na ogólnie obowiązujących zasadach. W przypadku dzierżawców, którzy zamierzają uczestniczyć w programach pomocowych i prawidłowo wywiązują się z umów dzierżawy, wnioski o wydłużenie okresu dzierżawy na czas niezbędny do realizacji programu należy rozpatrywać niezwłocznie.
 
Zgodnie z zasadami w zakresie przedłużania umów dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, umowy dzierżawy mogą być wydłużane na okres do 15 lat, jeżeli dzierżawcą jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego oraz do 8 lat w przypadku pozostałych dzierżawców. Okresy te uwzględniają, możliwość udziału rolników w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, dla których wymagany jest 7-letni okres dzierżawy.
 
Dzierżawca występując do ANR z wnioskiem o wydłużenie czasu trwania umowy dzierżawy, z uwagi na zamiar uczestnictwa w programach pomocowych, nie musi przedstawiać Agencji Nieruchomości Rolnych kopii złożonego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ani tez pisma ARiMR stanowniczego wezwanie do uzupełnienia wniosku m.in. w zakresie spełnienia wymagań dotyczących czasu trwania umowy dzierżawy. Takie dokumenty dzierżawca powinien jednak przedstawić w chwili podpisywania aneksu wydłużającego umowę dzierżawy. Dlatego tez w sytuacji, w której przedłużenie umowy dzierżawy następuje ze względu na uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa w programach pomocowych, w umowie dzierżawy należy zamieścić zapis umożliwiający ANR wcześniejsze rozwiązanie umowy, jeżeli dzierżawca zrezygnuje z uczestnictwa w programie, bądź utraci prawo do realizacji tego programu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: