Resort rolnictwa ws. urzędowych cen produktów rolnych do wyceny szkód łowieckich

Stosownie do art. 101 ust. 1 lit.a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji.

Resort rolnictwa ws. urzędowych cen produktów rolnych do wyceny szkód łowieckich
Natomiast w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r. L. 247/671) ustalone są progi referencyjne, które wynoszą:
 
1) w odniesieniu do sektora zbóż:
 • 101,31 EUR za tonę - dotyczy etapu sprzedaży hurtowej towarów dostarczonych do magazynu, przed ich wyładowaniem;
2) w odniesieniu do ryżu niełuskanego:
 • 150 EUR za tonę w przypadku ryżu standardowej jakości - dotyczy etapu sprzedaży hurtowej towarów dostarczonych do magazynu, przed ich wyładowaniem;
3) w odniesieniu do cukru standardowej jakości - dotyczy cukru luzem, EXW:
 • w odniesieniu do cukru białego: 404,4 EUR za tonę;
 • w odniesieniu do cukru surowego: 335,2 EUR za tonę;
4) w odniesieniu do sektora wołowiny i cielęciny:
 • 2 224 EUR za tonę tusz bydła płci męskiej o klasie uformowania/okrywy tłuszczowej R3 według unijnej skali klasyfikacji tusz bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej,
5) w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych:
 • w odniesieniu do masła: 246,39 EUR za 100 kg;
 • w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku: 169,80 EUR za 100 kg;
6) w odniesieniu do wieprzowiny 1 509,39 EUR za tonę tusz wieprzowych standardowej jakości określonych pod względem masy i zawartości chudego mięsa na podstawie unijnej skali klasyfikacji tusz wieprzowych:
 • tusze ważące od 60 kg do mniej niż 120 kg: klasa E;
 • tusze ważące od 120 kg do 180 kg: klasa R;
7) w odniesieniu do sektora oliwy z oliwek:
 • 1 779 EUR za tonę oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia;
 • 1 710 EUR za tonę oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia;
 • 1 524 EUR za tonę oliwy z oliwek typu lampante o kwasowości wynoszącej dwa stopnie, która to kwota podlega obniżeniu o 36,70 EUR za tonę za każdy dodatkowy stopień kwasowości.


Tagi:
źródło: