| Autor: redakcja1

Rolnicy mogą być karani przez różne podmioty za tą samą nieprawidłowość

Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami UE, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmują jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza baseline, tj. poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział I rozporządzenia (UE) nr 1306/20132 (zasada wzajemnej zgodności), odpowiednie kryteria i minimalne działania ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, oraz odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, a także inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione na mocy prawa krajowego. Jednocześnie pewne wymogi ustanowione w prawodawstwie krajowym, np. prawie ochrony przyrody, mogą stanowić wymóg poziomu bazowego Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i ich przestrzeganie stanowi podstawę udzielenia wsparcia.

Rolnicy mogą być karani przez różne podmioty za tą samą nieprawidłowość
Innymi słowy, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne wymaga od rolnika przestrzegania pewnych zasad nałożonych obowiązującymi przepisami i dotyczących ogółu rolników oraz stosowania standardów wykraczających poza zwykły sposób prowadzenia produkcji, stanowiących wymogi Działania. Fakt, że nieprzestrzeganie pewnych przepisów prawa zagrożone jest karami finansowymi nie może oznaczać, że rolnik popełniający określone wykroczenie i realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ma prawo uzyskać z tego tytułu pełną płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną, gdyż naruszenie wymogów podstawowych podważa możliwość realizacji celu Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jakim jest ochrona środowiska.
 
Przykładowo - jeśli rolnik wypala łąki objęte Działaniem, to niezależnie od kary przewidzianej w odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisach, me może uzyskać płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w pełnej wysokości, gdyż nawet jeśli na danym terenie prowadził potem np. wymagany w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego ekstensywny wypas, to nie realizował w pełni celów środowiskowych zobowiązania.
 
W odniesieniu do sankcji w zakresie zasady wzajemnej zgodności należy zauważyć, iż rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie zobowiązany jest do spełnienia norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy DKR) oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania, określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013.
 
Powyższe normy i wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności. Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych przez rolników płatności bezpośrednich, a także niektórych płatności w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, na zalesianie gruntów rolnych, jak również płatności dobrostanowej ze spełnianiem przez nich określonych wymogów.
 
W przypadku nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich a także wyżej wymienionych płatności w ramach PROW 2014-2020. Corocznie kontroli pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności podlega l % beneficjentów ubiegających się o płatności (z pominięciem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, którzy od 2015 r. nie podlegają kontroli wzajemnej zgodności).
 
Biorąc powyższe należy mieć również na uwadze fakt, że zgodnie z art. 38 ust 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014~ "niezgodności uznaje się za "stwierdzone", jeżeli zostały wykazane w wyniku jakiejkolwiek kontroli przeprowadzonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub gdy właściwy organ kontrolny lub, w stosownych przypadkach, agencja płatnicza uzyskały informacje o tych niezgodnościach z innych źródeł".
 
W związku z tym, w sytuacji gdy ARiMR jako agencja płatnicza uzyska informacje o nieprawidłowościach wykrytych przez inny organ kontrolny, a dotyczących w/w aspektów ma obowiązek uznawać je w ramach zasady wzajemnej zgodności.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: