| Autor: redakcja1

Rolniczy Handel Detaliczny - pytania i odpowiedzi

Żywność produkowana i zbywana w ramach RHD powinna być badana przez producentów na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi w ww. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005, w miarę potrzeb, w ramach potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych przez nich procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej. Ponadto, częstotliwość pobierania próbek do badań na zgodność z ww. kryteriami jest, co do zasady, uzależniona od decyzji producenta.

Rolniczy Handel Detaliczny - pytania i odpowiedzi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następujących odpowiedzi na następujące pytania:
  • Czy procedury związane z Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną muszą być opracowane i dostępne podczas kontroli w formie pisemnej? Jeżeli tak, to czy wszystkie? Czy wystarczające jest to, że podmiot posiada poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych i wskazuje podczas kontroli, że z niego korzysta?
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) stanowią podstawę dla funkcjonowania systemu HACCP. Wszystkie stosowane w zakładzie techniki i metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny być opisane za pomocą odpowiednich procedur lub instrukcji uwzględniających szczegółowe wymagania jakie powinny być spełnione. Opracowując procedury GHP oraz GMP należy uwzględnić strukturę organizacyjną oraz specyfikę działalności danego zakładu. Wdrożenie i stosowanie procedury opartej na zasadach systemu HACCP, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), w celu identyfikacji, analizy i kontroli zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, które mogą powstać na etapie produkcji lub obrotu jest niezbędne. Procedura powyższa jest opracowywana na potrzeby kontroli wewnętrznej i ma zapewnić bezpieczeństwo żywności poprzez przestrzeganie zasad higieny. Zasady określone w ww. procedurze powinny być przestrzegane przez wszystkie osoby mające kontakt z żywnością, a na żądanie organów urzędowej kontroli żywności muszą być przedstawiane dowody potwierdzające wdrożenie i stosowanie tej procedury w zakładzie. Jednocześnie należy podkreślić, że jak wskazano poniżej w odpowiedzi na pytanie nr 3, zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 wymóg opracowania i utrzymywania procedur na podstawie zasad HACCP ma zastosowanie wyłącznie do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze uczestniczące w jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności po produkcji podstawowej i działaniach powiązanych.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: