Staż u rolnika?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem o dopisanie rolnika indywidualnego do listy podmiotów uprawnionych do organizowania stażu dla osoby bezrobotnej.

Staż u rolnika?
W związku z wnioskiem Podlaskiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w dniu 25 kwietnia 2016 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dopisanie rolnika indywidualnego do listy podmiotów uprawnionych do organizowania stażu dla osoby bezrobotnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu może wystąpić:
  • pracodawca – jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej oraz osoba fizyczna jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
  • organizacja pozarządowa,
  • pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej o której mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.


Tagi:
źródło: