Uproszczenie zasad uboju na użytek własny

Od 15 marca 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 539). Wprowadziło ono zmianę dotychczasowych przepisów, wymagających takich samych uprawnień od osób sporadycznie i zawodowo dokonujących uboju zwierząt.

Uproszczenie zasad uboju na użytek własny
Zgodnie z nowym rozporządzenia osoby uprawnione do zawodowego uboju  muszą odbyć szkolenie teoretyczne, organizowane przez powiatowego lekarza weterynarii oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.
 
Osoby dokonujące uboju w gospodarstwie na własny użytek będą musiały być pełnoletnie oraz posiadać kwalifikacje zapewniające wykonywanie czynności bez niepotrzebnego bólu, niepokoju czy cierpienia zwierząt.
 
Zatem wystarczające jest odbycie bezpłatnego szkolenia w tym zakresie, organizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii albo – na jego zlecenie – przez inny podmiot, potwierdzone zaświadczeniem, bez obowiązku zdawania egzaminu i odbywania praktyki w rzeźni. Zrezygnowano też z wymogu minimalnego wykształcenia (zasadnicze zawodowe) w stosunku do wszystkich uśmiercających, także w rzeźni. Osoby dokonujące uboju na użytek własny powinny posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zachowań i potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt oraz oznak przytomności i reakcji na bodźce  bólowe.
 
Te przepisy pozwalają naubój na użytek własny cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz. Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny i nie może być sprzedawane.

Należy pamiętać, że istnieje wymóg poinformowania na piśmie powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze uboju (z wyjątkiem drobiu i zajęczaków) na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju.


Tagi:
źródło: