| Autor: redakcja1

KRIR przekazała uwagi do projektu ws. płatności dla rolników z systemu małych gospodarstw, którzy przekazali swoje gospodarstwo

Samorząd rolniczy przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

KRIR przekazała uwagi do projektu ws. płatności dla rolników z systemu małych gospodarstw, którzy przekazali swoje gospodarstwo

Po przeanalizowaniu projektu rozporządzenia Zarząd KRIR zauważył, że zapisany w projekcie okres 90 dni jaki beneficjent tego działania ma na przekazanie gospodarstwa, zaprzestanie działalności rolniczej i zaprzestanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS jest okresem zbyt krótkim. W przypadku realizowanego w poprzednich PROW działania „renty strukturalne” okres ten wynosił 6 miesięcy.
 

Zarząd KRIR zaproponował również zmianę zapisu w § 2 ust. 1 pkt 2, aby wpisać w treści sformułowanie zawarte na końcu tego punktu, w następującym brzmieniu pkt 2: „2) trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – zwanemu dalej „przejmującym gospodarstwo rolne”, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia łącznie następujące warunki:...”

 

Warunkiem, który budzi wątpliwości samorządu rolniczego jest zapis dotyczący przekazywania wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa (§ 3 ust.1 pkt 1i 2), w kontekście §4 który stanowi, że po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej przez przekazującego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych przez niego i jego małżonka nie może być większa niż 0,5 ha. Jest tu pewna sprzeczność. Nie może być mowy o przekazaniu wszystkich gruntów rolnych i jednoczesnemu zachowaniu 0,5 ha gruntów rolnych. Zatem proponujemy dodanie w paragrafie 3 ust.1 pkt 3), o następującym brzmieniu: "3) warunek o którym mowa w pkt 1) i 2)  jest spełniony gdy przekazujący gospodarstwo lub jego małżonek posiada nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!