Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Opinia KRIR

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przesłał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Poniżej następujące uwagi do ww. projektu.

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Opinia KRIR

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

W ocenie KRIR, obniżenie w projektowanych przepisach rozporządzenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów należy ocenić pozytywnie, chociaż w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia podano, że przewiduje się, że obniżenie wysokości opłat i kar za usunięcie drzew spowoduje większą ściągalność nałożonych opłat i kar administracyjnych niż to ma miejsce obecnie.
 
Niemniej jednak szczegłówe zapisy rozporządzenia budzą szereg wątpliwości samorządu rolniczego.
 
Uwagi szczegółowe.
  1. Izby rolnicze proponują rozszerzenie zwolnienia z opłaty za wycinkę drzew i krzewów dla osób fizycznych, prawnych i innych form organizacyjnych prowadzących działalność rolniczą. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – prowadzenie gospodarstwa rolnego nie zalicza się do działalności gospodarczej. Przywrócenie do użytkowania rolniczego zakrzaczonych i zadrzewionych gruntów rolnych szczególnie dobrej bonitacji gleby i doprowadzenie do użytkowania rolniczego jest bardzo kosztowne i wymaga znacznych nakładów finansowych. Obecnie zdarzały się przypadki w woj. zachodniopomorskim, że wydzierżawione grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych przez rolników były tak zakrzaczone (20 ha) że opłata za wycięcie wynosiła kilkadziesiąt mln zł i trzeba było zerwać umowę dzierżawy z ANR. Dlatego należy wprowadzić przedmiotowe zwolnienie z opłat dla prowadzących działalność rolniczą.
  2. Należy z zał. nr 1 do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska wykreślić z kolumny drzew wolno rosnących grusze i jabłoń – są to drzewa użytkowe i nie powinny być naliczane opłaty dla sadowników likwidujących plantacje z jakichkolwiek przyczyn.
  3. Wątpliwości samorządu rolniczego budzi równieź ustanowienie możliwości nakładania kar za tzw. nadmierne cięcie korony drzewa. Zgodnie z projektem rozporządzenia usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa za co kara wyniesie dwukrotność opłaty. Wątpliwość samorządu rolnicze budzi możliwość procentowego ustalania ogławiania drzew. Mogą być sytuacje donosów, gdy ktoś poinformuje że korona drzewa została przycięta o 40% a nie jak twierdzi właściciel drzewa, że została przycięta korona o 25%. Powstaje pytanie, na jakiej podstawie i kto będzie oceniał sporną kwestię skoro nie ma wymogu ustalenia pierwotnego obwodu przyciętej korony.
Zarząd KRIR jest zdania, że uznaniowość i niedoprecyzowanie tej kwestii może być podstawą dowolności interpretacyjnych, tym bardziej że kary za zbyt wydatne zredukowanie korony są wysokie.


Tagi:
źródło: