VAT jako koszt niekwalifikowany w Rozwoju małych gospodarstw

Interwencja „Rozwój małych gospodarstw” została zaprogramowana w oparciu o art. 73 rozporządzenia 2021/2115 i jest interwencją typu inwestycyjnego.

VAT jako koszt niekwalifikowany w Rozwoju małych gospodarstw
Zgodnie z art. 73 państwa członkowskie ustanawiają wykaz niekwalifikowalnych inwestycji i kategorii wydatków obejmujący co najmniej elementy wskazane w ww. artykule – koszty niekwalifikowalne w zakresie inwestycji realizowanych w ramach art. 73 zostały doprecyzowane w wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zgodnie z ww. wytycznymi podstawowymi, w zakresie inwestycji realizowanych w ramach art. 73 i art. 77 rozporządzenia 2021/2115 (czyli m.in. interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw), z wyłączeniem I.13.2, finansowanych w formie dotacji, za inwestycje niekwalifikujące się do przyznania pomocy uznaje się w szczególnościpodatek od wartości dodanej (VAT). Zgodnie z ww. zapisami wytycznych, dla rolników w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115, czyli m.in. beneficjentów interwencji I.10.5, VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Analogicznie, w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (§ 3 ust. 21 regulaminu dla naboru przeprowadzonego w terminie w terminie od 28 września do 24 listopada 2023 r.) wskazano, że za niekwalifikowalny uznaje się podatek od wartości dodanej (VAT) - w przypadku wnioskodawcy będącego rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115.

Reasumując, podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw PS WPR – dotyczy to wszystkich beneficjentów tej interwencji, niezależnie od formy w jakiej rolnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym.


Tagi:
źródło: