| Autor: redakcja1

W sprawie rolniczych spółdzielni produkcyjnych

W sprawie dotyczącej możliwości uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne oraz wprowadzenia do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655, z późn. zm.), przepisów uznających rolnicze spółdzielnie produkcyjne za wielorodzinne gospodarstwa rolne (w celu uzyskania przez nie uprawnień podobnych do tych, jakie mają rolnicy indywidualni, prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, w tym umożliwienie im dzierżawy gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powoływanego dalej jako „Zasób”), a także odnosząc się do kolejnego wystąpienia Pana Prezesa w tej sprawie, zawierającego dodatkowo prośbę o przeanalizowanie zgłoszonego wniosku pod kątem możliwości zmiany przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018 poz. 2073), MRiRW informuje.

W sprawie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
Na wstępie pragnę przypomnieć, na co wskazywałem już w odpowiedzi udzielonej uprzednio Panu Prezesowi, że podczas zakończonych w 2019 r. prac nad nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego podnoszona przez Pana Prezesa kwestia była przedmiotem analiz. Jednakże wprowadzenie do ustawy nowego pojęcia, tj. „gospodarstwa wielorodzinnego”, nie zostało wówczas uznane za celowe ze względu na to, że zarówno art. 23 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), zwanej dalej „Konstytucją RP” lub „ustawą zasadniczą”, jak i treść preambuły ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, preferują jednoznacznie gospodarstwa rodzinne, prowadzone przez rolników indywidualnych. Ponieważ w swoich wystąpieniach przywołuje Pan Prezes w szczególności art. 23 zd. 1 Konstytucji RP, jako podstawę dla dokonania wnioskowanej zmiany, pragnę zauważyć, że z uwagi na jego treść („Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.”), nie stanowi on podstawy do dokonania postulowanej przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zmiany. Kierunek postulowanej zmiany nie jest zgodny z celem wskazanym w ww. przepisie i zmieniałby całkowicie jego dotychczasowy sens.

Aktualne brzmienie art. 23 Konstytucji RP jako podstawę ustroju rolnego państwa wskazuje wyłącznie gospodarstwo rodzinne, które stanowi jedyną „wytyczną”, ukierunkowującą działania ustawodawcy na to, jakie treści normatywne powinny się znaleźć w przepisach regulujących ustrój prawny rolnictwa, obligując zwłaszcza do szczególnej dbałości o to, aby wprowadzane w tej materii przepisy, funkcjonujące na gruncie różnych aktów prawnych, były ze sobą spójne. Z kolei postulowana przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zmiana, kolidując z założeniem przyjętym w art. 23 ustawy zasadniczej, koliduje także z pozostałymi istniejącymi w systemie prawnym regulacjami obowiązującymi w tym zakresie (tj. odnoszącymi się do ustroju prawnego rolnictwa), zaś ewentualne dokonanie wnioskowanej zmiany oznaczałoby konieczność zmiany całego ww. systemu w celu ponownego dostosowania przepisów regulujących te kwestie, zawartych w innych aktach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243). Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że zmiana polegająca na wprowadzeniu do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przepisów uznających rolnicze spółdzielnie produkcyjne za wielorodzinne gospodarstwa rolne, oznaczałaby odejście od nadrzędnych założeń tego aktu prawnego, które wyrażają się w preferowaniu rolnika indywidualnego oraz gospodarstwa rodzinnego, osobiście prowadzonego przez tego rolnika bądź przez osobę zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne, dzięki czemu są też w pełni spójne z założeniem głównym, przyjętym w art. 23 ustawy zasadniczej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: