| Autor: redakcja1

W sprawie ustawiania zasłon przeciwśnieżnych

Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych zasłony przeciwśnieżne lokalizowane są w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi w zależności od warunków ukształtowania terenu oraz w oparciu o doświadczenia i obserwacje w zakresie zawiewania korpusu drogowego padającym i nawiewającym śniegiem.

W sprawie ustawiania zasłon przeciwśnieżnych
Przedmiotowe zasłony ustawiane są po zebraniu plonów z pól uprawnych, wykonaniu orki i ewentualnie uprawy ozimej. Termin zakończenia prac związanych z ustawieniem zasłon dla dróg krajowych został określony w zarządzeniu nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wytycznych zimowego utrzymania dróg na dzień 30 listopada. Na prawidłowe wykonanie zasłon przede wszystkim mają wpływ: stan gruntów (wskazany brak ich nawodnienia, przy lekkim zamarznięciu) i brak opadów atmosferycznych, Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych przy spełnieniu powyższych warunków pozwala na prawidłowy ich montaż a wykorzystywany sprzęt w najmniejszym stopniu uszkadza zagospodarowane pola.
 
W praktyce jednostki GDDKiA starają się wykonywać prace związane z koniecznością montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych przy jak najmniejszych utrudnieniach w pracach polowych i uszkodzeniach wykonanych zasiewów. Zdarzają się również przypadki usuwania przez posiadaczy nieruchomości już zamontowanych zasłon, w celu wykonania prac polowych, nawet w miesiącu grudniu. W takich przypadkach, ponownie po zakończeniu prac polowych, montuje się zasłony.
 
Jak wyjaśnia GDDKiA zawiadomienie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z reguły przekazywane jest do urzędu gminy właściwego miejscowo celem umieszczana zawiadomień na tablicach ogłoszeń w urzędzie.
 
Odnosząc się do propozycji Izby Rolniczej w Opolu, co do informowania każdego właściciela gruntu przez zarządcę drogi o planowanym terminie wykonania ww. zasłon oraz uzyskiwaniu pisemnej zgody na ich ustawienie, informuję, iż w ocenie resortu infrastruktury przedmiotowe rozwiązanie może doprowadzić do opóźnień a nawet do wstrzymania prac związanych z wykonaniem zasłon. Powyższe z kolei będzie miało niekorzystny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.
 
Przedmiotowe wynika z braku możliwości pozyskania danych o właścicielu, dzierżawcy, użytkowniku przyległych gruntów z uwagi na: brak aktualnych danych z ewidencji gruntów, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, nieustalone granice, brak informacji o faktycznych użytkownikach gruntu (dzierżawcach).

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!