W sprawie zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie ustawiania zapór przeciwśnieżnych

Na drogach krajowych zasłony przeciwśnieżne lokalizowane są w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi w zależności od warunków ukształtowania terenu oraz w oparciu o doświadczenia i obserwacje w zakresie zawiewania korpusu drogowego padającym i nawiewającym śniegiem.

W sprawie zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie ustawiania zapór przeciwśnieżnych
Zasady i terminy biernej osłony dróg w zakresie ustawienia i demontażu zasłon przeciwśnieżnych uregulowane zostały w zarządzeniu nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”. Zgodnie z ww. zarządzeniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała ramowy harmonogram prac przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg, sporządzany na podstawie charakterystyki stref sezonu zimowego.
 
Zgodnie z powyższym harmonogramem termin zakończenia prac związanych z ustawieniem zasłon przeciwśnieżnych dla dróg krajowych został określony na dzień 30 listopada. Termin ten związany jest z zakończeniem zbioru plonów z pól uprawnych, wykonaniem orki i ewentualnie uprawy ozimej. Termin demontażu zasłon, zgodnie z postanowieniem pkt 4.1 ww. zarządzenia, odbywa się .po zakończeniu sezonu zimowego, praktycznie w marcu i kwietniu. Określenie tego terminu następuje indywidualnie dła danego obszaru z uwagi na zróżnicowane warunki atmosferyczne, występujące w różnych regionach kraju.
 
Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że stara się wykonywać prace związane z koniecznością montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych przy jak najmniejszych utrudnieniach w pracach polowych i uszkodzeniach wykonanych zasiewów.
 
Należy podkreślić, że Minister Infrastruktury jest organem sprawującym nadzór jedynie nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad czyli zarządcą dróg krajowych i nie ma możliwości kontroli pozostałych zarządców dróg publicznych czyli organów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Jednocześnie należy wyjaśnić, iż określenie jednego ustawowego terminu usunięcia zasłon przeciwśnieżnych z pól byłoby trudne do zrealizowania, gdyż różne warunki pogodowe mogą panować w różnych regionach kraju. Sztywne określenie tego terminu mogłoby spowodować nieracjonalność lub nawet niemożność wykonania przedmiotowego przepisu, Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której zarządca drogi publicznej zmuszony byłby, przez obowiązujące przepisy, do usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, gdy przy drodze wciąż zalegał by śnieg.
 
Reasumując, w ocenie resortu infrastruktury unormowania dotyczące ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych są kompleksowe i zapewniają przeprowadzenie czynności w sposób sprawny z poszanowaniem praw posiadaczy nieruchomości.
 
Wychodząc jednakże naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy nieruchomości - gruntów przyległych do pasa drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w nowo opracowywanych dokumentach wzorcowych na utrzymanie dróg uwzględniła postulaty przedstawione w wystąpieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych i określiła termin demontażu zasłon „do 15 kwietnia lub wcześniej na polecenie zamawiającego".


Tagi:
źródło: