| Autor: redakcja1

Wadliwe wykonanie usługi rolniczej

Zasadniczo do umów o świadczenie usług, w tym także usług rolniczych, należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Wadliwe wykonanie usługi rolniczej
Warto odróżnić jednak w tym miejscu umowę o świadczenie usług od umowy o dzieło. W pierwszym przypadku usługodawca zobowiązuje się do starannego działania, w drugim zaś efektem umowy jest określony rezultat (wykonanie i przekazanie konkretnego dzieła o charakterze materialnym bądź niematerialnym). Realizacja usługi rolniczej w większości przypadków należeć będzie do drugiej kategorii umów. Przy usłudze rolniczej bowiem rolnik oczekuje konkretnego efektu lub rezultatu, konsekwencją czego będzie stosowanie przepisów o umowie o dzieło (art. 627-646 k.c.).
 
Powierzenie wykonawcy usługi rolniczej może przybrać dowolną formę (ustną, elektroniczną, pisemną), przy czym na wypadek ewentualnych nieprawidłowości przydatne będzie zawrzeć taką umowę w jakiejkolwiek utrwalonej formie (pisemnej, elektronicznej). Forma ustna, jakkolwiek dopuszczalna, to jednak może utrudnić rolnikowi wykazanie określonych faktów, gdyby doszło do sporów. Warto pamiętać, że rachunek czy faktura nie stanowią umowy, a w sytuacji spornej, gdy taki dokument jest kwestionowany przez drugą stronę, nie jest wystarczającym dowodem w ogóle istnienia umowy.
 
Zawierając umowę warto jasno i precyzyjnie określić takie elementy jak:
  • rodzaj usługi (np. siew, oprysk, zbiór itd.) oraz jej zakres,
  • miejsce jej wykonania,
  • areał uprawy, wobec której usługa ma zostać przeprowadzona,
  • datę wykonania usługi,
  • kto dostarcza środki do wykonania usługi (rolnik czy usługodawca),
  • wysokość i charakter wynagrodzenia (zasadniczo najlepiej ryczałt),
  • datę wystawienia faktury lub rachunku wraz z terminem płatności,
  • kwestie odstąpienia od umowy,
  • zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (np. kara umowna).
Dokładne sprecyzowanie tych elementów w umowie pozwoli zaoszczędzić kłopotów i żmudnego dowodzenia w sądzie na co właściwie się umówiliśmy z usługodawcą.

W szczególności ustalenie na wstępie zakresu usługi, w tym jasne określenie kto zapewnia środki do wykonania danej usługi (np. środki ochrony roślin), terminu jej realizacji oraz wysokości wynagrodzenia sprawi, że rolnik będzie miał pewność, że usługodawca „nie zaskoczy” go dodatkowymi oczekiwaniami. Tak będzie w przypadku określenia wprost w umowie, że należne wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

 
Niemniej jednak nawet najlepiej sformułowana umowa nie daje nam gwarancji należytego wykonania usługi. Pewnym zabezpieczeniem w tym zakresie może być zastrzeżenie kary umownej płatnej w określonej wysokości i terminie na żądanie rolnika w razie np. opóźnienia w wykonaniu usługi (liczonej za każdy dzień opóźnienia) lub niewłaściwego przeprowadzenia samej usługi. W tym drugim przypadku szczególnie może pojawić się problem szkód wyrządzonych niefachowym przeprowadzeniem oprysku czy sprzętu uprawy. Nieterminowy zbiór może również wywoływać po stronie rolnika obowiązek zapłaty kary umownej do jego kontrahenta, z którym łączy go umowa kontraktacji lub dostawy ze skonkretyzowanym terminem realizacji. W takich sytuacjach kara umowna pełni dwojaką funkcję, mianowicie z jednej strony „zachęca” usługodawcę do rzetelnego i terminowego wykonania usługi, z drugiej zaś stanowi formę rekompensaty dla rolnika za szkodę. Warto w umowie zastrzec prawo rolnika do domagania się od usługodawcy pełnego odszkodowania na wypadek, gdyby kara umowna nie pokrywała pełni szkody. Bez takiej klauzuli rolnik będzie mógł się domagać przed sądem jedynie zapłaty kary umownej rekompensującej jedynie część rzeczywistej szkody.
 
Niezależnie od tego czy umowę zawarliśmy ustnie, czy też w jakiejkolwiek innej formie zawsze może wystąpić problem wadliwego wykonania usługi. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 634 k.c., jeżeli materiał dostarczony przez rolnika nie nadawałby się do prawidłowego wykonania usługi albo jeżeli zaszłyby inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu usługi, wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym rolnika. W przeciwnym wypadku może utracić możliwość skutecznego powołania się na te okoliczności przed sądem. Rolnikowi na wypadek niewłaściwego wykonywania usługi służy prawo wezwania usługodawcy do zmiany sposobu realizacji usługi i wyznaczenia terminu pod groźbą odstąpienia od umowy lub powierzenia jej dokończenia innej osobie na koszt i ryzyko usługodawcy. Ponadto rolnik ma prawo w razie odstąpienia od umowy żądać zwrotu dostarczonego usługodawcy materiału lub środków i wydania rozpoczętego dzieła (art. 636 § 1 i 2 k.c.).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: