| Autor: mikolaj

Wyjaśnienia MRiRW ws. Dyrektywy o Krajowych Pułapach Emisji

Projekt dyrektywy NEC wskazuje na konieczność redukcji w dłuższej perspektywie emisji amoniaku (a w kształcie proponowanym przez KE– także metanu), jednakże nie zakłada, iż będzie to osiągane przez redukcję pogłowia zwierząt - wyjaśnia resort rolnictwa.

Wyjaśnienia MRiRW ws. Dyrektywy o Krajowych Pułapach Emisji
Według ministerstwa ma to nastąpić poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk w zakresie chowu zwierząt (strategie karmienia i utrzymania zwierząt), czy przechowywania i stosowania nawozów. Szczegółowy zakres praktyk rolniczych mających istotne znaczenie dla osiągnięcia docelowych poziomów redukcji określa załącznik II do projektu dyrektywy NEC.

Resortem wiodącym w zakresie prac nad nową dyrektywą NEC jest Ministerstwo Środowiska współpracujące w tym zakresie z innymi resortami, także z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W prezentowanych stanowiskach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzeciwia się proponowanym wysokościom pułapów redukcyjnych w odniesieniu do amoniaku. W ocenie MRiRW są one zbyt ambitne i wiązałby się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dostosowawczych.

Projekt dyrektywy NEC nie jest konsekwencją porozumienia w sprawie polityki klimatycznej podjętego w październiku 2014 r., a jego założeniem nie jest wykonanie postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego. Projekt dyrektywy NEC dotyczy realizacji długofalowej polityki UE w zakresie zanieczyszczeń powietrza (pyły, gazy) i odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów jakości powietrza w kontekście eliminacji zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Pakiet energetyczno-klimatyczny jest elementem polityki klimatycznej, a więc rozpatrywanej na poziomie globalnym kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Efektem prowadzonych w okresie 2014-2015 prac w Radzie UE jest m.in. propozycja wyłączenia metanu (CH4) z projektu dyrektywy NEC, co oznacza, że w odniesieniu do tego gazu nie byłyby ustanawiane krajowe limity redukcji. Usunięcie zobowiązań odnośnie metanu było możliwe dzięki staraniom m.in. Polski, w tym resortu rolnictwa.

O wątpliwościach w sprawie Dyrektywy o Krajowych Pułapach Emisji pisaliśmy (za KRIR) we wrześniu.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!