| Autor: redakcja1

Wzmocniona kontrola produktów rolnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. W związku z tym, nowe przepisy mają przyczynić się do wyeliminowania nieuczciwych praktyk przepakowywania przywożonych z zagranicy niektórych owoców oraz warzyw i sprzedawania ich jako polskie, co powinno pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki.

Wzmocniona kontrola produktów rolnych
Po przeprowadzeniu kontroli odnośnie bezpieczeństwa fitosanitarnego, jakości ziemniaków i warzyw sprowadzanych z Unii Europejskiej i państw trzecich, stwierdzono uchybienia związane m.in. z brakiem informacji u sprzedawców umożliwiających identyfikację produktów, brakiem etykiet w języku polskim na opakowaniach warzyw oraz brakiem informacji dla klienta wskazujących kraj pochodzenia.
 
Nowe rozwiązania wzmocnią i usprawnią działania służb kontrolnych, wykorzystując przy tym obecne doświadczenia związane z kontrolą świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków. Zmiany przewidziane w kilku ustawach powinny zapewnić konsumentom odpowiednie informacje odnośnie oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych.
 
Przewidziano obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu, informacji umożliwiające ich identyfikację oraz odróżnienie od innych artykułów rolno-spożywczych. Za nieprzestrzeganie tych restrykcji przewidziano odpowiednie kary. Zmiany dotyczą też wzmocnienia nadzoru nad działalnością osób wpisanych do rejestru rzeczoznawców, tj.  próbobiorców i klasyfikatorów tusz zwierząt rzeźnych oraz owoców i warzyw, co pozwoli skutecznie zweryfikować ich obiektywizm, przy czym chodzi o rzeczoznawców zatrudnionych np. przez podmioty skupujące.
 
Zgodnie z projektem, inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł prowadzić działania kontrolne na podstawie okresowego imiennego upoważnienia. Chodzi o przypadki kontroli świeżych owoców i warzyw nie objętych wymaganiami unijnymi. Użycie imiennego upoważnienia pozwoli na przeprowadzenie jednorazowo kontroli u wielu handlowców, np. sprzedających owoce i warzywa na rynkach hurtowych, których dane nie mogły być znane inspektorowi przed przystąpieniem do kontroli. W związku z tym, kontrole jakości handlowej owoców i warzyw powinny być szybsze i skuteczniejsze.
 
Jalk wskazuje Paweł Dopierała z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zaproponowano również zmiany dotyczące owoców i warzyw objętych regulacjami unijnymi – chodzi m.in. o zastąpienie grzywny wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw, w tym ziązanymi z podawaniem informacji o pochodzeniu produktu. Proponowane kary ujednolicono z karami mającymi zastosowanie wobec innych artykułów rolno-spożywczych, wynikającymi z ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 
Zaproponowano również wprowadzenie dodatkowych kar za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji albo podanie informacji nieprawdziwych. Karze poddanej będzie również ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których wydano orzeczenie o ich niezgodności z normami unijnymi.
 
Poza tym, wzmocnienie nadzoru nad produkcją i obrotem w Polsce roślin, produktów roślinnych lub produktów szczególnie podatnych na porażenie przez tzw. organizmy kwarantannowe. Niezbędne będzie również wprowadzenie – właściwych do skali stwierdzanych nieprawidłowości – sankcji karnych zapewniających skuteczność nadzoru. W efekcie czego chodzi o poprawę bezpieczeństwa fitosanitarnego Polski, zabezpieczenie kraju przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych, a w konsekwencji poprawę konkurencyjności polskiej żywności pochodzenia roślinnego.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!