Zaliczki dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała następującą informację na temat udzielania zaliczek dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020.

Zaliczki dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020
Przy ubieganiu się o zaliczkę zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:
 
a) Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 487 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem 1305/2013;
 
b) Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018r. poz. 719) zwaną dalej „ustawą o finansowaniu WPR”;

c) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1857, Dz.U. z 2017r. poz. 551, Dz. U. z 2018r. poz. 1691) zwane dalej „rozporządzeniem zaliczkowym”;

d) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1619) zwanym dalej „rozporządzeniem dot. RUG”;

e) Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 oraz z 2018r. poz. 149 i poz. 650), zwana dalej „KPA”;

f) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025, 1104) zwana dalej „KC”;

g) Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2017r. poz. 2137), zwana dalej „ustawą o ARiMR”.
 
Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizujący operacje z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji, określonej w Umowie o przyznaniu pomocy zawartej odpowiednio przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego albo Samorząd Województwa z beneficjentem. Co do zasady beneficjenci mogą ubiegać się o zaliczkę zarówno na etapie przed przyznaniem pomocy (podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy), jak i po zawarciu umowy.
 
ARiMR dokonując weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy ocenia m.in. zasadność wysokości wnioskowanego dofinansowania ze środków publicznych w ramach danej operacji. Przyznanie pomocy jest równoznaczne stwierdzeniu, że wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków publicznych jest uzasadniona i niezbędna dla realizacji operacji. W świetle powyższego w przypadku przyznania wnioskodawcy pomocy finansowej, uzasadnione jest także wypłacenie części tej pomocy (do 50% kwoty pomocy) w formie zaliczki, o której mowa w art. 45 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013. Biorąc powyższe pod uwagę, warunek zawarty w rozporządzeniu o zaliczkach mówiący o tym, że zaliczka jest udzielana beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji operacji można uznać za spełniany o ile respektowane są inne obowiązujące przepisy regulujące ww. kwestie dotyczące m.in. przyznawania pomocy, wykorzystywania środków zaliczki, rozliczania odsetek.
 
W przypadku, gdy beneficjent ubiega się o zaliczkę na realizację operacji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy należy złożyć informację o numerze rachunku bankowego.
 
Dodatkowo w przypadku ubiegania się o zaliczkę przed przyznaniem pomocy Agencja zwróci się o dostarczenie po zawarciu umowy dokumentów związanych z przyznaniem zaliczki, m.in. odpowiednich form zabezpieczeń, którymi są:
  • poręczenie bankowe
  • gwarancja bankowa
  • gwarancja ubezpieczeniowa
  • weksel z poręczeniem wekslowym banku,
  • zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, przy czym formę zabezpieczenia określa beneficjent.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: