Zatrudnienie obcokrajowca w gospodarstwie rolnym

Lubelska Izba Rolnicza zebrała najważniejsze informacje pomocne w zatrudnieniu cudzoziemców, które prezentujemy poniżej.

Zatrudnienie obcokrajowca w gospodarstwie rolnym
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588).

1. Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy winien przedłożyć w PUP wypełniony formularz oświadczenia z pouczeniem wraz z kopią.

2. Po dokonaniu wpisu do rejestru przez PUP, oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który przedkłada go placówce dyplomatyczno - konsularnej w miejscu stałego zamieszkania, natomiast kopia zarejestrowanego oświadczenia pozostaje w urzędzie pracy.

3. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia cudzoziemca, którego dotyczyło złożone oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

4. Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie. Dokumenty, które noszą znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.

5. W oświadczeniu należy podać:
  • sektor działalności gospodarczej zgodnie z PKD na poziomie podklasy
  • zawód w jakim będzie pracował cudzoziemiec – według grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności
  • przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN.

Podczas rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy pracodawca/przedsiębiorca  weryfikowany będzie za pomocą baz danych tj. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rolnik / osoba fizyczna winna przedstawić:

  • dowód osobisty lub paszport
  • NIP
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub  zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego z ARiMR lub aktualny nakaz płatniczy.

Oświadczenie winno być podpisane przez osobę fizyczną powierzającą wykonywanie pracy albo osobę umocowaną do  reprezentacji firmy lub pełnomocnika.

Pełen tekst wraz z linkami do wszystkich niezbędnych dokumentów znajdziecie tutaj.Tagi:
źródło: