Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w warunkach wystąpienia klęsk żywiołowych

W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020, resort rolnictwa w odniesieniu do postulatu o odstąpienie od stosowania zmniejszenia płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w warunkach wystąpienia klęsk żywiołowych, poinformował, że kwestie dotyczące wystąpienia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiają realizacje wymogów zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zostały uregulowane na poziomie przepisów UE.

Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w warunkach wystąpienia klęsk żywiołowych
Przekazano, że płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020, rekompensują rolnikom poniesione koszty i utracone dochody związane z realizacją 5-letnich zobowiązań tj. realizacją określonego dla danego pakietu/wariantu zestawu wymogów, w celu osiągnięcia założonych celów środowiskowych.
 
Jeżeli rolnik nie jest w stanie wykonać wymogów podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 z przyczyn od niego niezależnych, tj. w związku z wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zastosowanie mają m.in. przepisy art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014, z których wynika, że:
  • nie są stosowane kary administracyjne tj. sankcje (w tym sankcje wsteczne – rolnik nie jest zobowiązany do zwrotu wcześniej otrzymanych płatności) w związku z niespełnieniem wymogów podjętego zobowiązania,
  • płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za dany rok jest przyznana w pomniejszonej wysokości – rolnik nie otrzymuje płatności za te części zobowiązania (wymogi), których nie wykonał.
Warunkiem zastosowania powyższego podejścia jest zgłoszenie przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności przez beneficjenta lub upoważnioną przez niego osobę (na piśmie, wraz z odpowiednimi dowodami) właściwemu organowi w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności. Organem właściwym w powyżej sprawie jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy przy tym podkreślić, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów występujących w sprawie.


Tagi:
źródło: