| Autor: redakcja1

Gospodarstwa ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne to przyjazna środowisku, zrównoważona produkcja rolnicza. Dzięki kontrolowanym sposobom produkcji oraz uprawie bez nawozów syntetycznych i chemicznych środków ochrony roślin, wpływa korzystnie na środowisko naturalne, tj. wspomaga zachowanie bioróżnorodności i ochronę zasobów naturalnych.

Gospodarstwa ekologiczne
Jest ono także odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku konsumentów zainteresowanych żywnością wysokiej jakości, wytwarzaną ekologicznymi metodami produkcji w systemie gospodarstwa ekologicznego. W 2018 r. w Polsce funkcjonowało 19,2 tys. gospodarstw ekologicznych, które zajmowały obszar 484,7 tys. ha użytków rolnych, tj. 3,3% użytków rolnych ogółem. Oznacza to, że ich liczba i obszar zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku odpowiednio o 5,2% i 2,1%. Wielkość gospodarstwa tego rodzaju wyniosła 25,2 ha. W okresie od 2000 r. najwięcej, bo aż 26,6 tys. gospodarstw ekologicznych funkcjonowało w 2013 r. na areale 670 tys. ha użytków rolnych. Od 2014 r. obserwuje się systematyczny obniżka zarówno liczby gospodarstw, ale z wyjątkiem 2016 r., jak i powierzchni ekologicznych użytków rolnych.
 
Jak wynika z danych Eurostatu, w krajach Unii Europejskiej w 2017 r. istniało ponad 300 tys. gospodarstw ekologicznych, przy czym najwięcej we Włoszech - 66,8 tys., a najmniej na Malcie, bo niemal żadnego. Natomiast obszar użytków rolnych, na których prowadzona była produkcja ekologiczna stanowiła 7% ogółu użytków rolnych w Unii Europejskiej. Wśród państw UE najwyższy odsetek ekologicznych użytków rolnych zaobserwowano w Austrii - 23,4%, a najniższy na Malcie 0,4%. Na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce mogło mieć wpływ m.in. wsparcie otrzymywane przez rolników od 2004 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004–2006, PROW 2007–2013 i PROW 2014–2020), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowanego z budżetu krajowego, mające na celu pobudzenie rynkowej produkcji ekologicznej.
 
Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2018 r. kwota płatności dla gospodarstw rolnych realizujących rolnictwo ekologiczne wyniosła 287,8 mln zł (według stanu na dzień 30 września 2019 r.). Była ona mniejsza w odniesieniu do roku poprzedniego o 0,8%, ale ponad 8-krotnie większa w stosunku do 2004 r., kiedy zaczął funkcjonować PROW 2004–2006. Jej udział w ogólnej kwocie dopłat dla gospodarstw rolnych realizujących programy rolnośrodowiskowe ukształtował się na poziomie 38,8% i był większy o 1,5 p. proc. w relacji do 2017 r. W latach 2004–2018 największe kwoty na rolnictwo ekologiczne zrealizowano w 2012 r. – 418,6 mln zł. Od 2013 r. płatności wypłacone dla omawianych gospodarstw systematycznie się obniżają.


Tagi:
źródło: