rolnictwo ekologiczne i strony powiązane

  • 2019-06-11

    Informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym

    Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

  • 2019-02-01

    Rynek żywności ekologicznej przechodzi kryzys

    Rolnictwo ekologiczne

    Niestety wielkość powierzchni upraw ekologicznych systematycznie spada, a rynek znajduje się w kryzysie. Tempo sprzedaży biożywności jest w sumie na wysokim poziomie, ale ma w tym udział większy import.

  • 2019-01-08

    Ekożywność – przeszłość czy przyszłość?

    Przetwórstwo spożywcze

    Postęp technologiczny, chemiczny i biologiczny, który dokonał się w rolnictwie w XX wieku, umożliwił znaczne zwiększenie światowej produkcji żywności. Dziś wiemy, że niektóre z tych osiągnięć okazały się mieć negatywny wpływ na środowisko, jakość produktów żywnościowych i zdrowie konsumentów. W świetle tych zmian obok produkcji żywności w systemie konwencjonalnym...

  • 2018-08-23

    Eko rolnictwo

    Rolnictwo ekologiczne

    Na przykładzie marchewki jak rozpoznać eko marchewkę? Jak rozpoznać, że pochodzi z eko rolnictwa lub inaczej gospodarstwa ekologicznego?

  • 2018-06-06

    Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego

    Rolnictwo ekologiczne

    Rozwój rolnictwa ekologicznego jest traktowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi priorytetowo. Sektor ten jest bardzo waży zarówno ze względów gospodarczych, społecznych jak i związanych z ochroną środowiska.

  • 2018-06-04

    Rolnictwo ekologiczne – niewykorzystywana szansa Polski

    Rolnictwo ekologiczne

    Polska ma potencjał, by stać się dużym graczem na rynku żywności ekologicznej. Tak się jednak nie dzieje, a produkty wytworzone w naszym kraju wykorzystywane są z zyskiem głównie przez zagraniczne firmy. Jak to zmienić? NIK przygotowuje na ten temat raport i zaprasza do współpracy zewnętrznych ekspertów.

  • 2017-11-21

    O rolnictwie ekologicznym na COP23

    Rolnictwo ekologiczne

    Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas szczytu klimatycznego ONZ COP23 w Bonn, wziął udział w dyskusji dotyczącej ekologicznego rolnictwa i jego powiązań ze zmianami klimatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Węgry, przy udziale Francji, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej.

  • 2017-10-23

    Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej

    Rolnictwo ekologiczne

    Według danych Eurostat, w 2015 r. w Unii Europejskiej działalność w obrębie rolnictwa ekologicznego prowadziło ponad 271,5 tys. producentów rolnych. Najwięcej gospodarstw było we Włoszech - 52,6 tys. Ponad 20 tys. producentów zarejestrowanych było we Francji - 28,8 tys., w Niemczech - 25 tys., Austrii - 23 tys. i Polsce - 22,2 tys.

  • 2017-10-24

    Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2016 r.

    Rolnictwo ekologiczne

    W 2016 r. całkowita powierzchnia ekologicznych użytków rolnych stanowiła 536 579,22 ha, z czego 80,3% to areał użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji, a 19,7% w okresie konwersji.

  • 2017-10-23

    Import produktów rolnictwa ekologicznego

    Rolnictwo ekologiczne

    Produkty uzyskane metodami ekologicznymi w państwach trzecich (nienależących do Unii Europejskiej i niebędących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym), które importowane są na terytorium Wspólnoty i odnoszą się w swym oznakowaniu do rolnictwa ekologicznego, muszą spełniać wymagania w zakresie metod produkcji oraz zasad kontroli, uznanych za zgodne lub...

  • 2017-10-14

    „CZAS NA ZDROWIE”

    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    11 października odbyła się Gala Finałowa Konkursu "Czas na zdrowie", którą oficjalnie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel.

  • 2017-10-06

    Rolnictwo ekologiczne – tematy i obszary badawcze - dotacje

    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

  • 2017-09-09

    Uwagi do zmian w „Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym”

    Przepisy i regulacje

    W pakiecie 1-rolnictwo zrównoważone na liście upraw w załączniku nr 4 brak jest mieszanki strączkowej, która widnieje w programie rolnictwo ekologiczne, w dopłatach do roślin wysokobiałkowych oraz przysługują do niej dopłaty bezpośrednie. Mieszanka strączkowa jest często uprawiana przez producentów bydła z uwagi na wyższą wydajność zielonki niż uprawa jednolita....

  • 2017-07-19

    Międzyplony. Nie tylko w uprawie warzyw

    Nawozy i środki ochrony roślin

    Priorytetem produkcji zarówno rolniczej, jak i ogrodniczej jest osiąganie jak najwyższych plonów o odpowiedniej jakości konsumpcyjnej, przetwórczej i przechowalniczej. Bardzo wiele czynników decyduje o powodzeniu uprawy, a jednym z ważniejszych jest gleba. Jej przydatność określana jest wieloma parametrami, które wpływają na żyzność, czyli naturalną zdolność do zaspokajania...

  • 2017-06-12

    Rolnictwo społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej

    Targi i konferencje

    Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie kontynuuje realizację projektu pn. „SocialFarms in VisegradCountries” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie najlepszych praktyk w odniesieniu do rolnictwa społecznego i ekologicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.