Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

W dniu 29 czerwca 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1370). Jednocześnie informujemy, że traci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1324).

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dnia od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 33, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Wysoki poziom zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.
Najważniejsze rozwiązania:
  • Określenie kompetencji organów - system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.
  • Wprowadzenie przepisów, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.
  • Zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego  kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.


Tagi:
źródło: