| Autor: redakcja1

Jakość handlowa mięsa wieprzowego w 2021 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa wieprzowego w elementach bez opakowania w 49 sklepach.

Jakość handlowa mięsa wieprzowego w 2021 r.
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 34 partie. Ze względu na cechy wskazujące na zepsucie oraz na wcześniejsze zamrożenie zakwestionowano 5 partii (14,7%).

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 37 partiach, z czego 2 zakwestionowano (5,4%). Stwierdzono obecność dodanego fosforu i wody.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 328 partii, z czego w 164 stwierdzono nieprawidłowości (50,0%). Dotyczyły one:
  • Braku gatunku mięsa w nazwie.
  • Braku słownej i graficznej deklaracji kraju pochodzenia.
  • Wskazania pochodzenia w sposób niezgodny z wymaganiami i/lub podanie informacji dotyczącej państwa pochodzenia przy zastosowaniu wyraźnie mniejszej czcionki niż użyta do prezentacji jego nazwy.
  • Podania informacji wprowadzających w błąd, np. wskazanie na wywieszce cenowej informacji o polskim pochodzeniu, podczas gdy faktycznym krajem pochodzenia były Niemcy lub podanie deklaracji „Miejsce chowu: Hiszpania, Miejsce uboju Hiszpania” z jednoczesnym przedstawieniem flagi Belgii.
  • Stosowania skrótów w nazwie produktu, np. „wp” i „b/k” i „ex”, „przy”, „wiep” „b/z”, „z s”.
 


Tagi:
źródło: