| Autor: redakcja1

MRiRW ws. działań mających na celu likwidację choroby ASF

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź w sprawie podjęcia działań mających na celu likwidację choroby ASF poprzez utworzenie pasa sanitarnego na szerokości 40-50 km za zachód od Wisły poprzez odstrzał dzików.

MRiRW ws. działań mających na celu likwidację choroby ASF
Resort, w swoim piśmie, poinformował, że minimalne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń określa dyrektywa 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192, z 20.07.2002 z późn. zm.). Ww. dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego m. in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz.754).
Stosownie do § 7. ww. rozporządzenia powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda w przypadku wyznaczenia ogniska choroby określa:
1. obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km,
2. obszar zagrożony sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony,
3. sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego z uwzględnieniem wyników dochodzenia epizootycznego, warunków geograficznych, a w szczególności naturalnych lub sztucznych barier, odległości pomiędzy gospodarstwami, w których są utrzymywane świnie, dróg przemieszczania świń oraz lokalizacji rzeźni i zakładów przetwórczych.
Na ww. obszarach wprowadzane są określone środki do wykrywania i likwidowania choroby.
Ponadto, w związku z decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającą decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63 z późn. zm.) zostało wydane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290). Przedmiotowe rozporządzenie wdraża szereg zakazów, nakazów i ograniczeń, na obszarach wskazanych w załącznikach do ww. decyzji tj. na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia. Wprowadzenie restrykcji na obszarze zagrożonym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze ochronnym ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenienie się ASF poza te obszary określone przez Komisję Europejską w załączniku do decyzji 2014/709/UE.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: