| Autor: redakcja1

Pogłowie świń w grudniu 2017 r.

Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2017 r. liczyło 11 897,6 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku zwyżkę o 7,1%.

Pogłowie świń w grudniu 2017 r.
Wzrost pogłowia wystąpił dla większości grup, w tym świń na ubój - tuczników o 11,4%, warchlaków o 10,7% oraz populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,7%. Odnotowano spadek pogłowia prosiąt o 3,1 %.
 
Na początku grudnia 2017 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 897,6 tys. sztuk i było większe o 790,9 tys. sztuk - 7,1% od stanu obserwowanego w porównywalnym okresie 2016 r., a w odniesieniu do liczebności stada świń w czerwcu 2017 r. – wyższe o 544,9 tys. sztuk - 4,8%.
 
Stado loch na chów zwiększyło się wobec grudnia 2016 r. o 50,0 tys. sztuk - 5,8% do 909,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych o 36,2 tys. sztuk - 6,2% do 617,9 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2017 r. liczba loch na chów wzrosła o 24,5 tys. sztuk - 2,8%, w tym macior prośnych o 15,3 tys. sztuk - 2,5%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2017 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 22,7%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,5%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 40,0%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,8%, w tym:
    • lochy na chów razem – 7,6%, w tym:
      • lochy prośne – 5,2%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej notowaną na początku grudnia 2016 r. w 2017 r. zmalał udział prosiąt o 2,4 p. proc., a dla pozostałych grup produkcyjno-użytkowych pozostał na podobnym poziomie.
 
Ograniczona produkcja prosiąt wykazana w następnych badaniach pogłowia trzody w 2017 r. rekompensowana była importem młodych świń. W okresie styczeń-listopad 2017 r. przywóz żywej trzody chlewnej wyniósł 6 219,4 tys. szt. i był o 6,5% wyższy niż w porównywalnym okresie przed rokiem, w tym zakup świń hodowlanych czysto rasowych i macior zwiększył się o 22,2%, a prosiąt i warchlaków o 5,3%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki wynosiła 32,5 kg względem 33,9 kg w 2016 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu świń miało województwo wielkopolskie - 35,9%, kujawsko-pomorskie - 11% i łódzkie -10,1%. Najniższy udział, czyli mniej niż 2% miało województwo lubuskie, podkarpackie i dolnośląskie. W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu świń nie przekroczył 10%.
 
Jak wynika z danych, w 2017 r. cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,10 zł i była o 9,6% wyższa od obserwowanej w 2016 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 5,17 zł wykazując zwyżkę o 12,1% w odniesieniu do notowanej przed rokiem. Cena skupu zbóż podstawowych kształtowała się w analizowanym okresie na poziomie 64,46 zł za 1 dt, czyli o 6,3% wyższym od notowanej w 2016 r.
 
W grudniu 2017 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,91 zł w skupie, a na targowiskach 5,01 zł, a zatem odpowiednio o 2,4 % mniej i o 1,0 % więcej niż w grudniu 2016 r.


Tagi:
źródło: