| Autor: redakcja1

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2021 r.

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2021 r. liczyło 10242,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadek o 12,7%. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie wyniosła 20,6%.

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2021 r.
Na początku grudnia 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10242,4 tys. sztuk i było niższe o 12,7% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2020 roku, a w odniesieniu do liczebności stada świń w czerwcu 2021 r. – niższe o 7,2%.

Stado loch na chów zmalało w porównaniu z grudniem 2020 r. o 19,7% do 654,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 20,6% do 433,9 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2021 r. liczba loch na chów obniżyła się o 11%, w tym macior prośnych spadła o 14,4%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w grudniu 2021 roku wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 20,9%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,7%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 42,9%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,5%, w tym:
    • lochy na chów razem – 6,4%, w tym:
      • lochy prośne – 4,2%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej notowaną na początku grudnia 2020 r. w 2021 r. zmalał udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 0,4 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,6 p. proc. Zwiększył się natomiast udział prosiąt o 0,6 p. proc. i warchlaków o 0,3 p. proc.


Tagi:
źródło: