| Autor: redakcja1

Resort rolnictwa na temat dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce

Resort rolnictwa poinformował, że rozporządzenie UE nr 1305/2013 ustanawiające ogólne przepisy regulujące wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie działania Dobrostan zwierząt.

Resort rolnictwa na temat dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce
Państwa Członkowskie nie mają obowiązku jego wdrażania. W ramach polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, analogicznie jak to miało miejsce w ramach PROW 2007-2013, działanie to nie jest uwzględnione.
 
Resort zwrócił uwagę, że działanie Dobrostan zwierząt musi być tak skonstruowane, aby płatności z tytułu tego działania obejmowały jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy wzajemnej zgodności oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi. Oznacza to, że płatności z tytułu dobrostanu zwierząt ukierunkowane na polepszenie warunków utrzymania zwierząt mogą dotyczyć tylko takich wymogów, które wykraczają poza te minimalne określone w odpowiednim prawie unijnym i krajowym.
 
Wskazano także, że płatności dobrostanowe mają na celu zrekompensowanie rolnikom całości lub części dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętego zobowiązania. Oznacza to, że płatność z tytułu tego działania ma charakter rekompensaty, a więc nie ma związku z produkcją i tym samym nie stanowi dodatkowego dochodu (maksymalna stawka płatności w ramach tego działania, określona w przepisach unijnych wynosi 500 euro/DJP).
 
Zauważono także, że płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt i obejmują jedynie dodatkowe koszty i straty wynikające z przestrzegania przewidzianych w tym działaniu wymogów.
 
Poinformowano, że działanie to stanowi więc rekompensatę za stosowanie określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji - rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe.
 
Odnosząc się do wniosku samorządu rolniczego dotyczącego uruchomienia dopłat za dobrostan zwierząt, resort przekazał, że możliwość uruchomienia działania Dobrostan zwierząt jest poddawana szczegółowym analizom. Przypomniał także, że uruchomienie nowego działania w ramach PROW 2014-2020 wiąże się z koniecznością przesunięcia środków z innych działań PROW 2014-2020 oraz przejścia długotrwałej procedury zmiany PROW, obejmującej konsultacje krajowe oraz z Komisją Europejską i odpowiednie działania legislacyjne. Z tego też względu, zdaniem resortu, nie wydaje się możliwe wdrożenie nowego działania w ramach PROW 2014-2020. Rozważane jednak będzie jego uwzględnienie w ramach kolejnej perspektywy finansowej tj. WPR po 2020 roku.
 
Dodatkowo nadmieniono, że docelowo chów zwierząt w podwyższonym standardzie dobrostanu mógłby stanowić wyróżnik rynkowy produktów i tym samym stanowić szansę rozwoju sektora.


Tagi:
źródło: