| Autor: redakcja1

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa od 1 stycznia 2021 r.

Sejm przyjął w dniu 20 listopada projekt zmiany ustawy o działach administracji rządowej i skierował dokument pod obrady senatu. Zgodnie z tym wydzielono między innymi leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej. Dziedziny te były dotychczas w kompetencji Ministra Środowiska.

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa od 1 stycznia 2021 r.
W projekcie zaznaczono, iż docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował minister rolnictwa i rozwoju wsi który obejmie sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.
 
Do czasu przejścia łowiectwa pod zarząd ministerstwa rolnictwa sprawy związane z tymi obszarami pozostają w gestii ministra klimatu i środowiska. Konsekwencją wyodrębnienia działu leśnictwo i łowiectwo jest konieczność dokonania zmian w ustawach.
 
W uzasadnieniu czytamy, że sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo. Wskazuje na to chociażby definicja gospodarstwa rolnego określona w przepisach Kodeksu cywilnego – za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ponadto prowadzenie działalności rolniczej jest związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej czego przykładem jest chociażby wpływ zwierząt łownych na uprawy rolne i z tym związane szkody łowieckie.
 
Nowe przepisy mają wejść w życie z 1 stycznia 2021 r, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Wielkopolska Izba Rolnicza postulowała o objęcie tych działów nadzorem Ministerstwa Rolnictwa od dawna. W opinii wielkopolskiego samorządu rolniczego przejęcie kompetencji leśnictwa i łowiectwa przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa daje możliwość uregulowania problemów, których nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt lat oraz zwiększenia wpływu rolników na gospodarkę łowiecką. Taki model funkcjonował do końca lat 80-tych ubiegłego stulecia i się sprawdzał. Wśród nierozwiązanych spraw jest chociażby możliwość wpływu rolników na funkcjonowanie tzw. ośrodków hodowli zwierzyny i nadmierną populację zwierzyny na terenach wyłączonych z dzierżawy, konieczność zmiany przepisów związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Konieczne jest również uregulowanie współpracy producentów rolnych z Lasami Państwowymi. Działania WIR nakierowane były właśnie na niwelowanie problemów, które narosły pomiędzy rolnikami i myśliwymi w okresie prowadzenia tych działów przez Ministerstwo Środowiska.
 
Dążenia wielkopolskiego samorządu do nadania właściwej rangi wzajemnym relacjom pomiędzy producentami rolnymi, myśliwymi a leśnikami realizowane były poprzez organizację wielu spotkań z przedstawicielami Zarządów Okręgowych PZŁ, organizacją Forów rolniczo-łowieckich, czy też konferencji "Prawo Łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym". Liczne wystąpienia i apele WIR dotyczyły rozwiązywaniu problemów, jakie napotykali rolnicy w swojej pracy, a które związane były z gospodarką łowiecką prowadzoną przez koła. Nasza aktywna działalność na tej niwie dotyczyła również opiniowania aktów prawnych dotyczących łowiectwa. Wskazywaliśmy na konieczność wprowadzenia zapisów gwarantujących obiektywne szacowanie szkód, gdyż populacje zwierząt łownych stale rosną.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: