| Autor: redakcja1

V Walne Zgromadzenie WIR

W dniu 24 kwietnia w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się V Walne Zgromadzenie IV kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

V Walne Zgromadzenie WIR
Obradom przewodniczył Zbigniew Gąsior, a funkcję sekretarza obrad powierzono Andrzejowi Frąckowiakowi.

Członkowie Walnego Zgromadzenia uchwalili budżet WIR na rok 2012. Do czasu zatwierdzenia budżetu uchwałą, Wielkopolska Izba funkcjonowała w oparciu o tzw. prowizorium budżetowe przygotowane i przedstawione przez Zarząd w grudniu 2011 r. Takie rozwiązanie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naszego samorządu.

Przyjęta została także uchwała w sprawie utworzenia organizacji pod nazwą: "Fundacja Rolniczej Platformy Transferu Innowacji". Fundacja ta pozwoli między innymi na podejmowanie działań w zakresie stworzenia wiarygodnego systemu informacji i sytemu tzw. gospodarstw demonstracyjnych. Taka forma prawna pozwoli na aplikowanie o środki pomocowe. Należy zauważyć, że taki system daje szerokie możliwości wdrażania nowych technologii, odmian roślin uprawnych, a przede wszystkim umożliwi rolnikom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w gospodarstwach rolnych.

Wśród przyjętych wniosków często powracał temat metodyki określania utraty przychodu gospodarstwa poszkodowanego przez skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Najdalej idący domagał się zmiany zapisów unijnego rozporządzenia regulującego te kwestie. Przyjęto też wniosek o zwiększenie limitu pomocy de mninimis dla gospodarstw rolnych, oraz o zwiększenie puli środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi. Za niewystarczające uznano także stawki zwrotu podatku akcyzowego przy zakupie tzw. paliwa rolniczego, dopłatę do materiału siewnego czy rekompensatę za przesiewy na skutek złego przezimowania.

Druga część obrad Walnego Zgromadzenia WIR została poświęcona debacie pod hasłem: "Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz perspektywy funkcjonowania wielkopolskiej wsi". Wśród zaproszonych gości przybyli między innymi: Andrzej Bobrowski Dyrektor OT ARR w Poznaniu, Rafał Klimek zastępca dyrektora OR ARiMR w Poznaniu, Ryszard Jaworski Dyrektor WODR w Poznaniu, Irena Frąszczak wicedyrektor OR KRUS w Poznaniu i Mieczysław Szempiński p.o. dyrektora OT ANR w Poznaniu.
Dyskusję zdominował temat wymarznięć oraz procedura obliczania szkód. Wielu nie zgadza się z uwzględnianiem produkcji zwierzęcej przy szacowaniu skutków złego przezimowania, gdyż po wyliczeniach okazuje się, że straty są niewielkie, więc poza możliwością ubiegania sie o 100 zł do przesianego hektara nie przysługuje żadna inna pomoc. Natomiast w rzeczywistości jest zupełnie inaczej: straty gospodarstw posiadających produkcję zwierzęcą są równie dotkliwe, jak w gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji.

Kolejnym tematem, który wywołał bardzo burzliwą dyskusję, była sprawa nowych składek KRUS na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnicy wyrażają niezadowolenie i obawy związane z bardzo wysokimi składkami, jakie przyszło im płacić z dniem 1 kwietnia bieżącego roku w ramach rolniczego ubezpieczenia rolniczego.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!