| Autor: redakcja1

Pogorszenie się koniunktury rolnej

Po dwóch kwartałach poprawy w czwartym kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się.

Pogorszenie się koniunktury rolnej
Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,9 punktu, z poziomu 1,0 pkt do -1,9 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem przede wszystkim mniejszego od spodziewanego wzrostu przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów, składowej IRGAGR, zmniejszyła się o 4,3 pkt, z -2,8 pkt do -7,1 pkt. Nie zmieniły się natomiast nastrojów rolników; wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, wzrosła ledwie o 0,1 punktu, tj. w granicach błędu statystycznego, i wynosi 8,6 pkt. Pomimo spadku wartości zarówno wskaźnika koniunktury, jak i wskaźników cząstkowych są wyższe niż rok wcześniej (należy jednak pamiętać, że rok bazowy, tj. 2018 był okresem silnej dekoniunktury).

Wzrost przychodów gospodarstw rolnych przełożył się na zwiększenie ich oszczędności pieniężnych. Ogólna sytuacja finansowa gospodarstw poprawiła się, choć poprawa jest słabsza niż zwykle o tej porze roku. Jak zazwyczaj natomiast, zmniejszyły się wydatki na obrotowe środki produkcji roślinnej (nawozy sztuczne i środki ochrony roślin) i wzrosły (nieznacznie, o 0,2 pkt) zakupy pasz treściwych. Rośnie skłonność do zaciągania kredytów, co należy wiązać z planami zwiększenia nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia (o 0,4 pkt proc.) oraz budynki i budowle (o 1,3 pkt proc.).

Pogorszenie się koniunktury jest niemal powszechne. W największym stopniu odczuły je gospodarstwa położone w makroregionie północnym, gospodarstwa duże, o powierzchni pow. 50 ha, prowadzone przez osoby w wieku pow. 60 lat oraz gospodarstwa kierowane przez osoby z wyższym wykształceniem. Niewielką poprawę zanotowały jedynie gospodarstwa położone w makroregionach: południowym i środkowowschodnim.

Ogólnie rzecz biorąc, czwarty kwartał 2019 r., wbrew oczekiwaniom, przyniósł załamanie się koniunktury rolnej. Po krótkotrwałym i dość przeciętnym w skali wybiciu się aktywność rolnicza powróciła do swego średniego w długim okresie tempa wzrostu. Spowolnienie w gospodarce rolnej nie jest silne, lecz zapowiada się na trwalsze, bowiem kolejny, pierwszy kwartał roku jest zazwyczaj okresem najniższej aktywności rolniczej, czego potwierdzeniem są dość pesymistyczne prognozy ankietowanych gospodarstw.


Tagi:
źródło: