| Autor: redakcja1

Sezonowa poprawa koniunktury rolnej

Drugi kwartał 2021 r. przyniósł poprawę koniunktury w polskim rolnictwie. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się w porównaniu z pierwszym kwartałem o 4,7 pkt, do wysokości 5,9 pkt. Jest wyższa niż rok temu o 12,5 pkt, a od średniej dla drugich kwartałów ostatnich 20 lat o 6,2 pkt.

Sezonowa poprawa koniunktury rolnej
Poprawa koniunktury jest skutkiem wiosennego ożywienia (efekt sezonowy), zaś wzrost wartości wskaźnika IRGAGR w skali roku to tzw. efekt bazy, wynikający z bardzo niskiej jego wartości przed rokiem, której ogromny spadek w porównaniu z I kwartałem 2020 r. (aż o 23,4 pkt) został spowodowany przez załamanie się nastrojów w gospodarstwach rolnych w następstwie epidemii COVID-19.

Wzrosły wartości obu składowych wskaźnika koniunktury, tj. wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, o 5,7 pkt, do wysokości -11,7 pkt, oraz wskaźnika zaufania, o 2,6 pkt, do poziomu 5,7 pkt. Są wyższe niż rok temu o, odpowiednio: 7,0 i 22 pkt, a zarazem wyższe od wieloletnich średnich wartości obu wskaźników cząstkowych (o 1,2 i 10 pkt).

Kwartalną poprawę koniunktury odczuły niemal wszystkie gospodarstwa rolne; o jej pogorszeniu się informują tylko rolnicy zajmujący się uprawą roślin wieloletnich. W największym stopniu poprawiła się koniunktura w ocenie rolników prowadzących gospodarstwa położone w regionie środkowozachodnim (wartość wskaźnika IRGAGR wzrosła o 7,9 pkt), o powierzchni 15 50 ha (o 6,2 pkt) oraz zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (o 8,0 pkt).

Pomimo wzrostu poziomu przychodów z produkcji rolnej zmniejszyły się (nieznacznie) oszczędności gospodarstw i nieco pogorszył się stan ich zadłużenia. Wzrosły wydatki na obrotowe środki produkcji, lecz obniżył się odsetek gospodarstw rolnych dokonujących inwestycji. Zmniejszyła się również skłonność rolników do zaciągania kredytów. W porównaniu jednak z sytuacją sprzed roku wielkości wydatków obrotowych i inwestycyjnych, w tym również pokrywanych z dopłat bezpośrednich, są znacznie wyższe.

Przewidywania rolników dotyczące rozwoju sytuacji w polskim rolnictwie w kolejnym kwartale są optymistyczne. Spodziewany jest duży wzrost przychodów pieniężnych i wyraźna poprawa sytuacji finansowej gospodarstw rolnych.


Tagi:
źródło: