| Autor: redakcja1

Sezonowe pogorszenie się koniunktury w polskim rolnictwie

Wbrew przewidywaniom sprzed kwartału w IV kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się.

Sezonowe pogorszenie się koniunktury w polskim rolnictwie
Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,8 punktu, z poziomu +7,3 pkt do +4,5 pkt. Spadek wartości IRGAGR jest skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 4,3 punktu, z poziomu +5,1 pkt do +0,8 pkt. Utrzymują się natomiast dobre nastroje wśród rolników; wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej IRGAGR, jest wyższa od wartości sprzed kwartału o 0,4 pkt i wynosi obecnie +11,9 pkt. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii badania koniunktury rolnej przez Instytut. Wyższe wartości wskaźnika zaufania zanotowano tylko w II i IV kwartałach 2007 r., tuż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Wartości zarówno wskaźnika koniunktury jak i obu wskaźników cząstkowych są wyższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 10,4, 8,6 i 14,1 pkt. Pogorszenie się koniunktury rolnej ma głównie charakter sezonowy. Rolnicy spodziewają się spadku przychodów z produkcji w okresie zimowego spowolnienia aktywności rolnej i przewidywania te odbijają się w niższej wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że roczny przyrost wartości tego wskaźnika jest mniejszy niż kwartał temu (wyniósł wówczas +15,2 pkt), dwa kwartały temu (+13,1 pkt) i trzy kwartały temu (+9,5 pkt). Może to oznaczać, że pozytywne oddziaływanie czynników, które kształtowały koniunkturę rolną w średnim okresie, zaczyna się wyczerpywać.

Zimowy przestój w rolnictwie wyraźnie zaznacza się zmniejszeniem zakupów obrotowych środków produkcji rolnej i wydatków inwestycyjnych. Pogorszenie się koniunktury jest niemal powszechne. Kwartalny spadek wartości wskaźnika zanotowano dla większości wyróżnianych grup gospodarstw rolnych. Najsilniej pogorszenie się koniunktury odczuły gospodarstwa zazwyczaj najbardziej efektywne: największe, tj. o powierzchni ponad 50 ha (wartość wskaźnika IRGAGR obniżyła się o 8,5 pkt), położone w makroregionie północnym (o 8,5 pkt), prowadzone przez młodych rolników, w wieku do 30 lat (o 8,0 pkt), z wykształceniem wyższym (o 4,1 pkt) oraz zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (o 6,2 pkt). 


Tagi:
źródło: