ARiMR rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na ponowne obsianie pól na których m.in. wymarzły uprawy

Nieco ponad 136 tys. wniosków o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej złożyli, w zakończonym 1 czerwca 2012 r. naborze, rolnicy i producenci rolni, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli starty w uprawach w wyniku np. wymarznięcia. Całkowita kwota wsparcia o jaką ubiegają się w złożonych wnioskach wynosi 130,21 mln zł.

ARiMR rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na ponowne obsianie pól na których m.in. wymarzły uprawy
Teraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje złożone przez rolników wnioski, a w przypadku pozytywnej oceny wydaje decyzje o przyznaniu pomocy. Na razie wydano 20 tysięcy takich decyzji - poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki, podczas konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z przedstawicielami organizacji rolniczych, w siedzibie resortu 19 czerwca 2012 r.
 

Wnioski o pomoc można było składać od 2 maja 2012 r. w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołączał swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz z wnioskiem:

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał
    w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych albo
  • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
    w tym okresie albo
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania - ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji na podstawie złożonego przez producenta rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni. W związku z tym, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonego przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
 

Rolnicy, którzy ponieśli starty w uprawach, sprzęcie czy budynkach gospodarskich mogą także korzystać z preferencyjnych kredytów bankowych- tzw. kredytów klęskowych. Oprocentowanie takich kredytów jest bardzo korzystne, a ponadto znaczną część ich oprocentowania spłaca za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy rolnik ubezpieczył przynajmniej połowę upraw z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej połowę posiadanych zwierząt gospodarskich, wtedy zapłaci jedynie 0,1% należnego bankowi oprocentowania, jeżeli natomiast nie posiadał takiego ubezpieczenia, oprocentowanie wyniesie wtedy 4,05%. Od początku zeszłego do maja tego roku banki współpracujące z ARiMR udzieliły ponad 22 tys. kredytów klęskowych.  
 

DKS

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!