| Autor: redakcja1

Powierzchnia użytków rolnych w 2016 r. wg GUS

W 2016 roku powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniosła 1 4376 tys. ha, tj. 89,5% obszaru ogólnego gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1 408, w tym 27 tys. gospodarstw posiadało powierzchnię użytków rolnych do 1,0 ha włącznie.

Powierzchnia użytków rolnych w 2016 r. wg GUS
Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej w gospodarstwach rolnych zajmowały 1 4241tys. ha i stanowiły 99,0 % całkowitej powierzchni użytków rolnych. Areał użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej posiadało 1 4056 tys. gospodarstw rolnych.
 
Powierzchnia użytków rolnych pozostałych w gospodarstwach rolnych wyniosła 135 tys. ha i stanowiła 0,9% obszaru użytków rolnych w sumie. Powierzchnię użytków rolnych pozostałych posiadało 80 tys. gospodarstw rolnych.
 
Według GUS, przeciętny areał użytków rolnych w poszczególnych grupach obszarowych użytków rolnych przypadające na 1 gospodarstwo rolne utrzymała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Jedynie w grupie obszarowej powyżej 1000 ha i więcej średnia powierzchnia gospodarstwa w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 123 ha.
 
W ogólnym obszarze użytków rolnych dominował udział powierzchni zasiewów i wynosił 73,5%, udział powierzchni łąk trwałych wynosił 18,7%, a pastwisk trwałych – 2,8%. Areał gruntów ugorowanych stanowiła 1,1% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Udział powierzchni upraw trwałych wynosił 2,7%, natomiast ogrodów przydomowych 0,2%.
 
Gospodarstwa indywidualne posiadały w użytkowaniu 13,2 mln ha użytków rolnych ogółem, tj. 91,6% ogólnej powierzchni użytków rolnych.
 
Analiza danych z badania struktury gospodarstw rolnych wykazała, że 62,6% gospodarstw posiadających użytki rolne w grupie obszarowej 1–7 ha użytków rolnych, stanowiło 19,4% areału użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, a 33,2% gospodarstw wynoszących od 7 do 50 ha użytków rolnych posiadało w użytkowaniu 50,3% areału użytków rolnych w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa posiadające 50 ha i więcej użytków rolnych stanowiły 2,3% gospodarstw rolnych ogółem i użytkowały 30,2% areału użytków rolnych.
 
Gospodarstwa indywidualne w analogicznych grupach obszarowych użytkowały 21,2% powierzchni użytków rolnych znajdujących się w 62,7% gospodarstw indywidualnych, a 54,7% obszaru użytków rolnych znajdowało się w użytkowaniu 33,2% gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa posiadające 50 ha i więcej użytków rolnych stanowiły 2,2% ogółu gospodarstw indywidualnych i użytkowały 24,0% areału użytków rolnych.


Tagi:
źródło: