Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Szkolenie przedsiębiorców w ARR

W dniu 9 grudnia br. w siedzibie Centrali ARR odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami korzystającymi z mechanizmów WPR administrowanych przez ARR.

 

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 przedstawicieli firm, zarówno współpracujących już z ARR, jak również rozpoczynających dopiero kontakty z Agencją.

 

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Działu Produktów Zwierzęcych Biura Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą. Spotkanie miało charakter szkolenia, które swoją tematyką obejmowało kwestie związane z handlem zagranicznym na rynku mięsa. Przybyłych gości przywitał Dyrektor BAOTzZ Michał Wójciak, który wyraził zadowolenie z dużego zainteresowania spotkaniem.


Podczas szkolenia Kierownik Działu Produktów Zwierzęcych Paweł Wyszyński zaprezentował gościom horyzontalne zasady handlu zagranicznego oraz ich praktyczne zastosowanie. Szczegółowo omówił cały proces korzystania z refundacji wywozowych, począwszy od ubiegania się o pozwolenie aż do wypłaty refundacji wywozowej.

Na liczne pytania przedsiębiorców oprócz Pana Pawła Wyszyńskiego odpowiadali Z-ca Dyrektora BAOTzZ – Michał Maguza oraz Pani Anna Michalak – główny specjalista DPZ.


Na zakończenie przedsiębiorcy wyrazili zadowolenie z wysokiej wartości merytorycznej przeprowadzonego szkolenia. Podkreślili także dobrą współpracę z pracownikami BAOTzZ, uznając wzajemną wymianę informacji i doświadczeń za niezwykle cenną.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym.

Pobierz:
 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym (.pdf - 717 KB)

 


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2336/2003, (WE) NR 341/2007, (WE) NR 1580/2007 ORAZ (WE) NR 376/2008 W ZAKRESIE FORMY POWIADOMIEŃ PRZEKAZYWANYCH KOMISJI I WARUNKÓW ICH PRZEKAZYWANIA

Pobierz:
 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 74/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1580/2007 oraz (WE) nr 376/2008 w zakresie formy powiadomień przekazywanych Komisji i warunków ich przekazywania (.pdf - 732 KB)

 


Uwaga Przedsiębiorcy!


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. unii celnej pomiędzy Białorusią, Kazachstanem i Federacją Rosyjską, ARR przedstawia poniżej zestawienie stawek importowych na mięso w trzech krajach unii celnej:

Pobierz:
 

Zestawienie stawek importowych (.pdf - 24 KB)

UWAGA! Przedsiębiorcy współpracujący z ARR


W związku z koniecznością ujednolicenia sposobu postępowania dotyczącego odbioru dokumentów Biura Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą (m.in. pozwolenia na wywóz/przywóz – AGREX/AGRIM, świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji, certyfikatów P2 oraz innych dokumentów) bezpośrednio w siedzibie ARR przekazuję informację określającą jednoznacznie zasady współpracy:

 

  • osoba odbierająca decyzje powinna posiadać imienne upoważnienie do odbioru dokumentów, ponadto osoba odbierająca dokument powinna potwierdzić doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty odbioru (zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Powyższe dotyczy zarówno przedstawicieli przedsiębiorców jak również firm kurierskich,
     
  • jeżeli przedsiębiorca zamierza odebrać pozwolenie na przywóz/wywóz za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinien upoważnić ją do odbioru pozwolenia. Upoważnienie powinno zawierać następujące informacje: nazwę firmy kurierskiej, adres na jaki ma być dostarczona przesyłka, a także dopisek, że koszt przesyłki pokrywa odbiorca.


Jednocześnie przypominam, że w gestii zlecającego usługę kurierską jest przygotowanie listu przewozowego. Zatem, nie jest możliwe wypełnianie tego dokumentu przez pracowników ARR.

Ze względu na dotychczas zaistniałe przypadki nieporozumień wynikających z niesformalizowania ww. zachowań (m.in. obciążania ARR za usługę kurierską) w razie nie spełnienia powyższych zasad, pracownik Kancelarii jest zobowiązany do odmowy wydania dokumentów.


Informuję również, że zmianie ulegają godziny pracy Kancelarii w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12 z dotychczasowych 7.00 – 17.00 na 8.00 – 16.00. Wyżej opisane zasady współpracy oraz nowe godziny pracy Kancelarii obowiązywać będą

od 1 stycznia 2010 roku.

Zastępca Prezesa ARR

Andrzej Łuszczewski

 


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI USTANAWIAJĄCE WSPÓLNE SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA SYSTEMU REFUNDACJI WYWOZOWYCH DO PRODUKTÓW ROLNYCH (WERSJA PRZEKSZTAŁCONA)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.07.2009 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (wersja przekształcona), które wchodzi w życie 6 sierpnia 2009 r. i uchyla rozporządzenie (WE) nr 800/1999.


Art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 wprowadza nową definicję słowa „przeładunek”, które oznacza przemieszczanie produktów z jednego środka transportu na drugi w celu ich niezwłocznego transportu do krajów trzecich lub terytorium miejsca przeznaczenia.

Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę również na doprecyzowanie zapisów art. 10 ust.2 lit.a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 dotyczącego przyznania refundacji w przypadku wywozu transportem drogowym, wodną drogą śródlądową lub koleją, z których wynika, że w przypadku gdy egzemplarz kontrolny T5 zaświadczający, że produkty opuściły obszar celny Wspólnoty został potwierdzony przez właściwy organ, dane produkty nie mogą powracać do lub pozostawać w czasowym składowaniu ani pod żadnym przeznaczeniem celnym na obszarze celnym Wspólnoty, chyba że w celu dokonania procedury tranzytowej w okresie nie dłuższym niż 28 dni.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 w polu 107 egzemplarza kontrolnego T5 zamiast dotychczasowego rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 należy wpisywać rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009.

Pobierz:
 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (wersja przekształcona) (.pdf - 1,65 MB)

 Aktualności dot. wszystkich rynków

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1236/2009 ZMIENIAJĄCE ZAŁĄCZNIK I DO ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 732/2008 WPROWADZAJĄCEGO OGÓLNY SYSTEM PREFERENCJI TARYFOWYCH NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2009 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 R.

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1236/2009
(.pdf - 885 KB)
 
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1215/2009 WPROWADZAJĄCE NADZWYCZAJNE ŚRODKI HANDLOWE DLA KRAJÓW I TERYTORIÓW UCZESTNICZĄCYCH LUB POWIĄZANYCH Z PROCESEM STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UNII EUROPEJSKIEJ


Rozporządzenie Rady (WE) NR 1215/2009
(.pdf - 795 KB)
 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93 USTANAWIAJĄCE PRZEPISY W CELU WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 2913/92 USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY


Rozporządzenie Komisji (UE) NR 430/2010
(.pdf - 789 KB)
 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2454/93 USTANAWIAJĄCE PRZEPISY W CELU WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 2913/92 USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY


Rozporządzenie Komisji (WE) NR 414/2009
(.pdf - 1,44 MB)
 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 312/2009 ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2454/93 USTANAWIAJĄCE PRZEPISY W CELU WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 2913/92 USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY


Rozporządzenie Komisji (WE) NR 312/2009
(.pdf - 980 KB)UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD WNIOSKOWANIA O REFUNDACJĘ OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2010 ROKU


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych
(.pdf - 260 KB)
 ZAKAZ EKSPORTU ŻYWEGO BYDŁA ORAZ PRODUKTÓW DO KOSOWA


Główny Lekarz Weterynarii informuje

W dniu 12 stycznia 2009 roku Główny Inspektorat Weterynarii został poinformowany przez Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzeniu przez właściwe władze weterynaryjne Kosowa zakazu importu oraz tranzytu świeżego bydła oraz jego produktów pochodzących z powiatu Biała Podlaska w woj. lubelskim. Powodem wprowadzenia zakazu jest wystąpienie w tym regionie w czerwcu 2008 r. gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).


W związku z powyższym, do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, zakazuje się eksportu świeżego mięsa wołowego, mięsa mielonego, surowych wyrobów z mięsa wołowego oraz produktów wołowych z ww. regionu do Kosowa.

 WSPÓLNOTOWA TARYFA CELNA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU


Rozporządzenie Komisji (WE) NR 948/2009 z dnia 30 września 2009 r.zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
(.pdf - 20,7 MB)
 KODY NOMENKLATURY REFUNDACJI WYWOZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87
(.pdf - 1,24 MB)
 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH WYWOZU PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH (SYSTEM ECS)


W związku z uruchomieniem od dnia 1 stycznia 2008 roku, przez Służbę Celną RP, systemu elektronicznych zgłoszeń celnych ECS. Przedsiębiorcy biorący udział w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej i dokonujący zgłoszeń celnych w ramach systemu ECS proszeni są o przesyłanie do Agencji Rynku Rolnego otrzymywanego ze Służby Celnej za pośrednictwem w/w systemu komunikatu zwrotnego o numerze IE599 - potwierdzającego fizyczne wyprowadzenie towarów ze Wspólnoty. Powyższe informacje są niezbędne do weryfikacji wniosków o wypłatę refundacji w ramach mechanizmów handlu zagranicznego WPR.


Dla prawidłowego obiegu dokumentów ARR uruchomiła adres poczty elektronicznej:Zmiana rachunku właściwego do wnoszenia opłaty skarbowej


ARR informuje, że z dniem 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana rachunku właściwego do wnoszenia opłaty skarbowej. Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

 

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43,00-691 Warszawa

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038


dopisek: opłata skarbowa od... (podać datę lub numer wniosku)


Urząd Dzielnicy Śródmieście planuje wygaszenie dotychczasowego rachunku opłaty skarbowej z dniem 31 stycznia 2008 r. Oznacza to, że nie będzie stanowić pomyłki uiszczenie opłaty skarbowej na stary rachunek do tego dnia. Należy wziąć pod uwagę, że wpłaty na stary rachunek po 31 stycznia 2008 r. będą skutkować zwrotem opłaty, czego kontrahenci mogą nie zauważyć.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czynność urzędowa wydania pozwolenia na przywóz/wywóz jak również świadectwa refundacji objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

 INFORMACJA MINISTERSTWA FINANSÓW DLA BENEFICJENTÓW REFUNDACJI W PRZYPADKU WYWOZU PRODUKTÓW ROLNYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przedsiębiorcy otrzymujący refundacje w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich podlegają kontroli prowadzonej przez dyrektorów izb celnych - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) Nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. U. L. 388 z dn. 30.12.1989 z późn. zm.)...

 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY WNIOSKUJĄCY O POZWOLENIA NA PRZYWÓZ/WYWÓZ ORAZ PRZEDSIĘBIORCY ZGŁASZAJĄCY PRODUKTY ROLNO-SPOŻYWCZE DO WYWOZU Z WNIOSKIEM O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ


Szczegółowe zasady stosowania wymogu uiszczenia opłaty skarbowej za czynności urzędowe w administrowaniu mechanizmami handlowymi WPR
(MsWord - 45 KB)
 INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH ZASAD STOSOWANIA KURSÓW WALUTOWYCH W ADMINISTROWANIU MECHANIZMAMI HANDLU ZAGRANICZNEGO WPR ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1913/2006


Od 1 stycznia 2007 obowiązują nowe zasady przeliczania kwot z EUR na PLN, w tym m.in. kwot refundacji wywozowych jak również kwot zabezpieczeń pozwoleń na przywóz i wywóz.


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. L 365, 21.12.2006), wprowadza jednolite zasady przeliczania kwot związanych z realizacją mechanizmów WPR z euro na waluty krajowe państw pozostających poza strefą euro. Uchyla ono rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/1998 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. L 349, 24.12.1998), które obowiązuje do 31 grudnia 2006 r.


Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 od 1 stycznia 2007 r. w celu przeliczenia z EUR na PLN kwot zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz jak również kwot refundacji wywozowych stosowana będzie zasada miesięcznego ustalania kursów walutowych, przy czym kursy te ustalane będą w odrębny sposób na potrzeby obsługi zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz jak również na potrzeby rozliczania refundacji wywozowych:

- kwota zabezpieczenia dla pozwoleń na przywóz/wywóz, (o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008) przeliczona zostaje na PLN przy użyciu kursu wymiany EUR/PLN wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed pierwszym dniem miesiąca, w którym złożono zabezpieczenie pozwolenia. Kurs ten publikowany jest przez EBC ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono zabezpieczenie pozwolenia.

- kwoty refundacji wywozowych wynikające z wniosków o refundacje złożonych wraz ze zgłoszeniami wywozowymi przyjętymi przez organ celny po 1 stycznia 2007 r. przeliczane są na PLN przy użyciu kursu wymiany Euro, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2913/1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L 302, 19.10.1992 z późn. zm.), tzn. kursu EUR/PLN publikowanego w Dzienniku Urzędowym WE przedostatniego dnia roboczego (Komisji Europejskiej) miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miało miejsce przyjęcie przez organ celny zgłoszenia wywozowego (data w polu A zgłoszenia wywozowego oraz w polu A formularza WPR1 wniosku o refundację). Ww. kurs stosowany jest również w celu przeliczenia na PLN kwoty zaliczki na poczet wypłaty refundacji (określonej w art. 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009) jak również odpowiednio należnej kwoty zabezpieczenia zaliczkowej wypłaty refundacji wywozowej (110% wnioskowanej kwoty zaliczki).


Wykaz dni wolnych od pracy KE w 2010 r.
(.pdf - 36 KB)
 INFORMACJA DOT. NOWYCH ZASAD ADMINISTROWANIA KONTYNGENTAMI NA PRZYWÓZ PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1301/2006


OD 1 STYCZNIA 2007 OBOWIĄZUJĄ NOWE WSPÓLNE ZASADY ADMINISTROWANIA KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI NA PRZYWÓZ PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych (Dz. Urz. L 238, 1.09.2006), wprowadza jednolite zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz towarów rolno-spożywczych zarządzanych przez DG Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich za pomocą pozwoleń na przywóz.


Ogólne zasady stosowane w odniesieniu do pozwoleń na przywóz przewidują przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008. Szczegółowe zasady stosowane w przypadku pozwoleń na przywóz w ramach przywozowych kontyngentów taryfowych zawarte są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1301/2006.


Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia uzyskanie statusu przedsiębiorcy uprawnionego do wnioskowania o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu uzależnione jest od udowodnienia, że:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, oraz
-12 miesięcy poprzedzających ten okres

dokonał on obrotu z krajami trzecimi (tzn. wywozu lub dopuszczenia do wolnego obrotu), którego przedmiotem był produkt/produkty o kodzie CN objętym tą samą wspólną organizacją rynku co produkt objęty danym kontyngentem, w ramach którego przedsiębiorca obecnie ubiega się o pozwolenie na przywóz.

Ponadto,

- przedsiębiorca może wnioskować o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu we właściwej instytucji państwa członkowskiego, w którym mieści się jego siedziba i w którym jest on zarejestrowany w rejestrze VAT,

- zapisy wykluczają możliwość wnioskowania o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów przez agentów celnych lub przedstawicieli importerów.


W związku z powyższym, rozporządzenia ustanawiające poszczególne kontyngenty taryfowe obowiązujące po 1 stycznia 2007r. będą zawierały odniesienia do zapisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006.

Należy jednakże zaznaczyć, że zapisy wprowadzone rozporządzeniem nr 1301/2006 mogą być przedmiotem odstępstw bądź mogą być uzupełniane przepisami rozporządzeń otwierających poszczególne przywozowe kontyngenty taryfowe.

 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (.pdf - 90,1 KB)
 ODBIÓR POZWOLEŃ NA PRZYWÓZ/WYWÓZ W CENTRALI ARR


Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, iż przedsiębiorcy, którzy wnioskują o wystawienie pozwolenia na przywóz/wywóz, które powinno być wydane w tym samym dniu i zamierzają odebrać je w tym dniu osobiście w ARR, powinni skontaktować się telefonicznie z Działem Organizacji Administrowania - tel. 22 661 75 78 do godz.16.00 w celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości odbioru wystawionego pozwolenia.


Pozwolenia na przywóz/wywóz można odebrać w Kancelarii Ogólnej ARR (wejście „D”, parter po lewej stronie) czynnej do godz.16.00.

 PRZEDŁUŻANIE TERMINÓW DOSTARCZENIA DO ARR DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYPŁATY REFUNDACJI WYWOZOWYCH


Przedłużanie terminów dostarczenia do ARR dokumentów niezbędnych do wypłaty refundacji wywozowych
(MsWord - 34,5 KB)
 WZORY DOKUMENTÓW CELNYCH Z KRAJÓW TRZECICH WYKORZYSTYWANYCH DO WYPŁATY REFUNDACJI O ZRÓŻNICOWANEJ STAWCE REFUNDACJI


Wzory dokumentów celnych z krajów trzecich wykorzystywanych do wypłaty refundacji o zróżnicowanej stawce refundacji
(MsWord - 57,5 KB)
 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD STOSOWANIA PRZEZ ARR ART. 24 ROZPORZĄDZENIA NR 612/2009 W PROCESIE AUTORYZACJI WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ ZE ZRÓŻNICOWANĄ STAWKĄ REFUNDACJI


Informacja dotycząca zasad stosowania przez ARR art. 24 Rozporządzenia Nr 612/2009 w procesie autoryzacji wniosków o refundację za zróżnicowaną stawką refundacji
(MsWord - 43 KB)
 OPIS KARTY KONTROLNEJ T5

 

Aktualne zasady wypełniania karty kontrolnej T5
 INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH


Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady (EWG) Nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. U. L 388 z dn. 30.12.1989 z pozn. zm.) kwoty wypłaconych refundacji wywozowych podlegają kontrolom popłatnościowym. Zgodnie z art. 3 ww. rozporządzenia kontrole te obejmują m.in. analizę dokumentów handlowych związanych z daną operacją wywozową pod kątem ich zgodności z informacjami zadeklarowanymi przez eksportera w zgłoszeniu celnym oraz we wniosku o refundację WPR1.


Jednym z podstawowych wymogów warunkujących uprawnienie beneficjenta do uzyskania refundacji w zakresie danej operacji wywozu jest pochodzenie towaru rolnego zgłoszonego do procedury celnej wywozu z wnioskiem o refundację. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji NR 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. U. L 186 z dn. 17.07.2009 z pozn. zm.) do wypłaty refundacji kwalifikują się operacje wywozu produktów rolnych spełniających następujące kryteria pochodzenia:

  • pochodzenia wspólnotowego i znajdujących się w swobodnym obrocie we Wspólnocie, lub
  • znajdujących się w swobodnym obrocie we Wspólnocie, lub
  • znajdujących się w swobodnym obrocie we Wspólnocie, przy czym wypłata refundacji jest ograniczona do kwoty równej opłacie przywozowej pobranej w czasie odprawy celnej o dopuszczenie do swobodnego obrotu.


Za produkty pochodzenia wspólnotowego uznawane są produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub produkty poddane ostatniemu istotnemu przetworzeniu lub istotnej obróbce we Wspólnocie, zgodnie z przepisami art. 23 lub 24 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. L 302 z dn. 19.10.1992 z pozn. zm.)

Jednocześnie przepisy UE określające zasady przyznawania refundacji do wywozu produktów objętych poszczególnymi Wspólnymi Organizacjami Rynku w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mogą wprowadzać szczegółowe wymogi dotyczące pochodzenia produktów.


Uzyskanie refundacji wywozowych wiąże się z obowiązkiem udowodnienia prawidłowości wnioskowania o refundację. Beneficjenci, których refundacje zostają wytypowane do kontroli popłatnościowej zobowiązani są udowodnić uprawnienie do uzyskania refundacji w zakresie każdej płatności. Oznacza to, że przedsiębiorca przedstawia służbom kontrolnym (pracownikom Izby Celnej, w której właściwości znajduje się jego siedziba) wszelkie dokumenty handlowe i informacje dotyczące wyznaczonych do kontroli transakcji wywozowych, w tym dokumenty potwierdzające tożsamość i pochodzenie produktów, których dotyczyła wypłata refundacji.


Zadania izb celnych w zakresie realizacji zapisów rozporządzenia nr 4045/1989 wynikają z następujących przepisów:

  • art. 96 Ustawy z dnia 19 marca 2004r. Prawo Celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622),
  • art. 1 ust. 2 pkt 3d) Ustawy z dnia 24 lipca 1999r o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 101, poz. 1031),
  • Zarządzenia Ministra Finansów nr 8 z dn. 22 kwietnia 2004r w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. MF nr 4, poz. 21 z pozn. zm.).

W przypadku braku udokumentowania właściwego pochodzenia ww. produktów kontrola popłatnościowa skutkować może zakwestionowaniem prawidłowości wypłaconej refundacji i ewentualnie koniecznością jej zwrotu przez beneficjenta.

 

Źródło:http://www.arr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!