przepisy i strony powiązane

 • 2020-08-05

  Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania

  Przepisy i regulacje

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską. Prawidłowe ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem sprawia, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

 • 2020-06-23

  Większy budżet albo mniej celów

  Przepisy i regulacje

  Copa- Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania efektów wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”. Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej Unii Europejskiej, obecne pomysły Brukseli doprowadzą do pogorszenia konkurencyjności rolników oraz zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Europy, która będzie zmuszona ratować się importem.

 • 2020-05-07

  Dzierżawy gruntów rolnych z LP i samorządów nadal bez zmian

  Przepisy i regulacje

  W sprawie zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu umożliwienia Lasom Państwowym lub samorządom oddawania w dzierżawę gruntów rolnych w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, Ministerstwo Rozwoju w swojej odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. poinformowało, że nie planuje podjęcia prac zmiany ustawy o gospodarce...

 • 2020-03-31

  Wniosek o zawieszenie realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu

  Przepisy i regulacje

  Rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 jest najpoważniejszym kryzysem epidemicznym w Europie od dziesięcioleci. Wszystko, do czego przyzwyczailiśmy się w ostatnich dekadach postępującej globalizacji i zanikania granic państwowych przestaje być oczywiste. Setki ofiar i tysiące zarażonych zmuszają władze poszczególnych państw do radykalnych kroków mających ochronić, a nawet...

 • 2019-12-05

  KE: Ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie

  Przepisy i regulacje

  3 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Nowe przepisy, zaproponowane przez Komisję w maju 2018 r., będą określać zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące jakości wody w celu bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.

 • 2019-11-28

  Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych

  Paliwa i biopaliwa

  Minister Aktywów Państwowych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

 • 2019-11-12

  MRiRW w sprawie wydawania rękojmi przez izby rolnicze

  Przepisy i regulacje

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że instytucja rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej wprowadzona została do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585).

 • 2019-11-04

  MRiRW o kwestii odszkodowań i wypłaty rekompensat w związku z ASF

  Przepisy i regulacje

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia...

 • 2019-10-14

  Ministerstwo Energii ułatwia korzystanie z gazu ziemnego przez najmniejszych odbiorców

  Z kraju

  22 października 2019 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowym. Celem zmian jest zapewnienie odbiorcom w gospodarstwach domowych możliwości łatwiejszej kontroli opłat związanych z przydziałem do grupy taryfowej.

 • 2019-09-18

  Przejrzysty nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-07-03

  Ucywilizowanie łańcucha żywnościowego

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 • 2019-05-23

  UE przyjmuje nowe przepisy o nawozach

  Nawozy i środki ochrony roślin

  UE przyjmuje nowe przepisy dotyczące wprowadzania środków nawożących do obrotu na rynku UE.

 • 2019-02-21

  Ograniczenia handlu w niedziele a liczba sklepów

  Przepisy i regulacje

  Spadek liczby sklepów rozpoczął się jeszcze przed wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedziele, dlatego nie powinien być traktowany jako efekt zmian przepisów, a raczej jako długofalowa tendencja.

 • 2019-02-18

  Resort rolnictwa o uboju na użytek własny

  Przepisy i regulacje

  Produkcja żywności na własny użytek, co do zasady, wyłączona jest spod kontroli weterynaryjnej. Wyjątkiem od tej sytuacji jest produkcja mięsa na użytek własny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w...

 • 2019-02-15

  Rolniczy handel detaliczny a wartość odżywcza

  Przepisy i regulacje

  W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej dzięki, której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.