| Autor: redakcja3

Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR o odstąpienie od karania krajów przekraczających kwotę mleczną

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2014 r. znak: KRIR/JK/208/2014 w sprawie wystąpienia do Komisji Europejskiej o odstąpienie od nakładania opłat na kraje, które przekroczą kwoty mleczne w bieżącym roku kwotowym 2013/2014, resort rolnictwa w dniu 17 marca 2014 r. przesłał informację, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje na forum Unii Europejskiej kolejne działania ukierunkowane na przyjęcie przez Komisję Europejską dodatkowych środków tzw. „miękkiego lądowania" w związku z wygaśnięciem kwot mlecznych w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR o odstąpienie od karania krajów przekraczających kwotę mleczną

Ministerstwo poinformowało, że Polska podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 17 lutego 2014 r. zawnioskowała o przyjęcie efektywnych rozwiązań - możliwych do realizacji pod względem ram czasowych - skutkujących ograniczeniem sankcji finansowych za przekraczanie kwot i przygotowujących producentów mleka do prowadzenia działalności po zniesieniu kwotowania produkcji mleka. Wskazano, że takim rozwiązaniem może być korekta współczynnika tłuszczowego wymagająca zmiany rozporządzenia Komisji  nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 178812003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.). Przyjęcie takiego rozwiązania skutkowałoby zmniejszeniem dostaw referencyjnych i miałoby znaczący wpływ na zmniejszenie stopnia wykorzystania przez Polskę kwoty krajowej dostaw. Podczas ww. posiedzenia Rady UE za korektą współczynnika tłuszczowego opowiedziało się także wiele pozostałych państw członkowskich.

Powyższy postulat jest również podnoszony przy okazji innych posiedzeń organów UE, jak również podejmowany przez stronę polską przy okazji spotkań bilateralnych z państwami członkowskimi. Polska opowiada się za korektą współczynnika tłuszczowego dla dwóch ostatnich lat kwotowych, tj. bieżącego roku kwotowego - 2013/2014 oraz roku kwotowego 2014/2015. Przedmiotowy postulat jest analizowany przez Komisję Europejską.

Jednocześnie resort przekazął informację, że obowiązek zapłaty opłaty z tytułu nadwyżek wynika wprost z przepisów wspólnotowych. Zgodnie z art. 78 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) [Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z pó2n. zm.], za opłatę z tytułu nadwyżek wynikających z przekroczenia kwoty krajowej, co stwierdzono na szczeblu krajowym, oddzielnie dla dostaw i dla sprzedaży bezpośredniej, państwa członkowskie odpowiadają przed Wspólnotą, i w okresie miedzy dniem 16 października a dniem 30 listopada po upływie danego dwunastomiesięcznego okresu wpłacają ją, w 99% należnej sumy, do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Przepisy wspólnotowe nie przewidują możliwości odstąpienia od nakładania opłaty za przekroczenie kwot krajowych. Ewentualne zmniejszenie opłaty wymagałoby zmiany rozporządzenia bazowego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację produktów rolnych (...) [Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671].

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!