| Autor: redakcja1

O procedurach postępowania przez komorników

Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o wprowadzenie przepisów, które określałyby procedurę postępowania przez komorników, w przypadku licytacji gruntów rolnych, środków trwałych, ruchomych (maszyn, inwentarza żywnego, zapasów itp.).

O procedurach postępowania przez komorników
Obecnie komornicy sprzedają grunty rolne rolników oraz inne składniki majątku, wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, bez powiadomienia potencjalnie zainteresowanych miejscowych rolników. W ocenie Podkarpackiej Izby Rolniczej egzekucja gruntów powinna się odbywać na takich samych zasadach jak sprzedaż gruntów  prowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem rolników indywidualnych z danego terenu.
Problematykę dotyczącą zawiadamiania o licytacji osób innych niż uczestnicy postępowania egzekucyjnego, w tym licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, regulują ogóle przepisy dotyczące licytacji nieruchomości zawarte w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1460 ze zm.) dalej k.p.c.
Zgodnie z przepisem art. 955 § 1 k.p.c. obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Ponadto na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości (§ 2). W przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego jako całości, sąd wydając postanowienie o wszczęciu egzekucji z gospodarstwa rolnego zarządza ogłoszenie tego postanowienia w dzienniku ogólnopolskim i w dzienniku poczytnym w siedzibie gospodarstwa rolnego oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (art. 106415 § 2 zd. 4 k.p.c.).
Ponadto sama licytacja, jak i sprzedaż uregulowana w art. 106418 k.p.c. mają charakter publiczny, więc również obwieszczenie o licytacji czy też ogłoszenie postanowienia o sprzedaży z wolnej ręki odbywają się w sposób pozwalający na dotarcie tej informacji do możliwie najszerszej grupy osób potencjalnie zainteresowanych nabyciem nieruchomości. Oznacza to, że rolnicy z danego obszaru mają możliwość powzięcia wiadomości o licytacji nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, jak i innych składników majątku co do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Jeśli chodzi o ruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, w pierwszej kolejności wskazać należy na ograniczenia egzekucji wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1385). Zgodnie z przepisem § 1 tego rozporządzenia w razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez przepisy k.p.c., egzekucji nie podlegają podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów. Ograniczeń tych nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. W konsekwencji wymienione przedmioty mogą być sprzedane wyłącznie wraz z całym gospodarstwem rolnym, a więc według zasad wyżej opisanych, w tym dotyczących obwieszczenia o licytacji. Jedynie pozostałe ruchomości podlegają sprzedaży według zasad prowadzenia egzekucji z ruchomości, czyli mogą być sprzedane także z wolnej ręki. Możliwość taka została jednak, stosownie do art. 8641 k.p.c. uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie zgody dłużnika i braku sprzeciwu wierzycieli. W razie niespełnienia tych warunków sprzedaż odbywa się na zasadach ogólnych, czyli na licytacji publicznej, o której obwieszczenie ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, a jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.
W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązujące regulacje prawne uwzględniają interesy wierzycieli oraz dłużników prowadzących gospodarstwo rolne i są wystarczające dla należytego powiadomienia potencjalnych nabywców, którzy mają możliwość pozyskania wiadomości o sprzedaży zarówno nieruchomości rolnych jak i innych składników majątkowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
W odpowiedzi na nasze pismo ministerstwo poinformowało, że zgłoszone przez nas postulaty będą jednak wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy ocenie funkcjonowania aktualnie obowiązujących uregulowań i w razie potrzeby zostanie rozważona potrzeba dokonania w  tym zakresie odpowiednich zmian legislacyjnych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!